solar system g318526513 1920

Megjelent az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP Plusz 2.1.1-21) pályázati felhívása, mely keretében helyi önkormányzatok igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) stratégiai célja az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a szén-dioxid kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.

A felhívásra pályázatot nyújthat be:

 • Helyi önkormányzatok (GFO 321); megyei önkormányzat (GFO 321), illetve megyei önkormányzat (GFO 321) a SECAP-hoz (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv) kapcsolódó tevékenység vonatkozásában kizárólag konzorciumvezetői státusszal
 • Megyei önkormányzat (GFO 321) a kisebbségi tulajdonában álló épületek vonatkozásában, amelyek tekintetében egyúttal az állam a további (többségi) tulajdonos;
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322);
 • Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327);
 • Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576).

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat vagy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság lehet.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Többségi önkormányzati tulajdonú épületek, valamint a megyei önkormányzat (GFO 321) kisebbségi tulajdonában álló épületek, amelyek tekintetében egyúttal az állam a további (többségi) tulajdonos vonatkozásában:

1. Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által

Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdésekben megfogalmazott követelményeknek megfelelően az alábbiakkal:

 • a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket, valamint a talajon fekvő padlót és a lábazatot,
 • az épületszerkezeti elemek vízszigetelésével, amennyiben a fajlagos költséghatároknak az megfelel,
 • kizárólag a homlokzati hőszigeteléssel érintett homlokzaton elhelyezkedő rossz állapotú csapadékvíz csatorna cseréje,
 • külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével (pl. hővisszanyerős szellőzővel ellátott ablakokra történő csere),
 • az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával,
 • műemléki illetve a helyi védelem alatt álló épületek esetében a homlokzatok fűtött tér felé eső (belső oldali) hőszigetelésével, amennyiben a műemléki vagy a helyi védettség alátámasztásra, illetve a páratechnikai számítás benyújtásra kerül.

2. Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:

 • hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje: meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése;
 • fosszilis vagy vegyes (fosszilis és megújuló egyaránt) alapú távhőellátásban részesülő épületeknél a kedvezményezett tulajdonában lévő szekunder oldali gépészeti elemek korszerűsítései, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő, jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása egyéb forrás igénybevételével a KEHOP Plusz programból történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett más hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás nem támogatott,
 • fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje,
 • VRF típusú fűtési rendszer kiépítése, kizárólag korábban is fűtött épületrészekben,
 • hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje,
 • szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzése,
 • épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek energetikai szabályzását, vezérlését biztosító rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergiamenedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását, megjelenítését biztosító fejlesztések megvalósítása).

3. Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:

 • Napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyúk).

4. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása

 • Napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter, kétirányú mérő) beszerzése, a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztés és kiépítésének költségei, a megtermelt villamos energiát mérő-rögzítő eszközök, a napelemek telepítéséhez nélkülözhetetlen hálózati teljesítmény bővítés költségei elszámolhatók a napelem tevékenység részeként. Kizárólag védelmi kockázatelemzéssel igazolt esetben a projektben telepítendő napelemek villám- és túlfeszültség elleni védelmének kiépítése.

5. Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:

 • Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító energiavételezési pontok kialakítása, szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők, Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.

6. Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó, meglévő helyi közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése (a távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező távhőszolgáltató által működtetett távhőrendszerre történő csatlakozás kivételével), amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikaijellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik, továbbá ezen tevékenységekre más konstrukcióban nem igényeltek támogatást. Nyilatkozattal szükséges igazolni, hogy a csatlakozás nem a a távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező távhőszolgáltató által működtetett távhőrendszerre történő csatlakozással valósul meg.

 • a csatlakozáshoz szükséges bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig,
 • a csatlakozáshoz szükséges primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez (szekunder rendszer) való csatlakozás kiépítését,
 • a rendelkezésre álló erőművi, ipari hulladékhő, pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz, stb. mint alternatív energiaforrás hasznosítása, ezen energiaforrást alkalmazni kívánó épület rendszerre csatlakoztatásával.

7. Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása. Az intézkedés keretében megvalósuló tevékenységet illetően kizárólag a megyei önkormányzat, mint konzorciumvezető a támogatásra jogosult, aki koordinálja, szakmailag támogatja ezen tevékenységeket és rendszeres konzultációt folytat a nemzeti és/vagy regionális „Covenant koordinátorral”, a konzorciumi tagokkal, akik csak a helyi önkormányzatok lehetnek és a Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező településközösségekkel és településekkel.

A felhívás keretében legfeljebb egy támogatási kérelmet nyújthat be a megyei önkormányzat mint konzorciumvezető, ami az alábbiakat tartalmazhatja:

 • A helyi önkormányzat, mint konzorciumi tag által a saját akciótervének vonatkozásában végzendő szükséges adatgyűjtések, felmérések elvégzése, az akcióterv (SEAP) felülvizsgálata és átdolgozása, vagy a saját SECAP kidolgozása, továbbá a tag csatlakozása a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez és annak vonatkozó programjához;
 • A megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek - akik nem lehetnek konzorcium tagjai - SECAP-jainak kidolgozása és a közösség csatlakozása az Európai Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) szervezethez és annak vonatkozó programjához.

8. Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés (smart metering) rendszer létrehozása

 • Önkormányzati tulajdonú épületek és intézmények energia ellátását (villamos- és hőenergia) megvalósító egységek egy irányítási rendszerbe, hálózatba kötése, és ennek működéséhez szükséges városi szintű integrált energia menedzsment, monitoring és irányítási rendszer bevezetése (smart metering és smart grid). A smart grid és a smart metering rendszer megvalósítása csak együttesen lehetséges, azok e tekintetben egymástól nem elválaszthatók, kivétel, ha jelen felhívásban pilot projekt keretében kizárólag smart metering rendszer kerül kialakításra.

A felhívás keretében önállóan nem, csak a felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • Akadálymentesítés a vonatkozó feltételek alapján, amennyiben releváns
 • Azbesztmentesítés: amennyiben releváns, az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;
 • Nyilvánosság biztosítása: – a nyilvánosság biztosítására vonatkozó feltételek alapján;
 • Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása - a képzés biztosítására vonatkozó feltételek alapján;
 • Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – amennyiben releváns, az értékek megőrzésének biztosítására vonatkozó feltételek alapján.

A felhívás keretében önállóan nem, csak az önállóan megvalósítható tevékenység valamelyikével együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:

Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése:

 • Világítótest és kapcsolódó villamos és rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése;
 • Az érvényben lévő szabályozásnak nem megfelelő, kizárólag a korszerűsítés megkezdése előtt meglévő elektromos vezeték-szakaszok felújítása vagy cseréje, amennyiben azok jelen tevékenység keretében érintetté válnak.
 • Új vezetékszakaszok kiépítése nem támogatható;
 • Vezérlés, automatika beszerzése és beépítése;
 • Intelligens világítási rendszerek kiépítése.

Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése:

 • Meglévő, központi szellőző- és légkondicionáló berendezések korszerűsítése vagy cseréje;
 • VRF típusú hűtési rendszer kiépítése, kizárólag korábban is hűtött épületrészekben;
 • Hővisszanyerő berendezés beépítése;
 • Hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése;
 • Légcsatornák, vezetékek felújítása, szigetelése illetve, indokolt esetben, cseréje;
 • Nyílászáró cseréhez kapcsolódóan fellépő, az adott támogatható funkciót ellátó helyiségben már meglévő, speciális tevékenységek (pl. vegyi fülkék, laborok, de ide nem tartozóan a konyhai munkával, főzéssel/melegítéssel kapcsolatos tevékenység) folytatásához, gázterv alapján igazoltan előírt, helyi hő és füstelszívó rendszer kiépítése, amennyiben nyílászáróba építhető automata légbeeresztők alkalmazása igazoltan nem elégséges megoldás.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható. A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. Csekély összegű állami támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a. Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.

A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

A felhívás és a segédletei itt érhetők el.

A területspecifikus mellékletek a "Segédletek" elnevezésű letöltő fülről érhetőek el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.