Adatkezelési Tájékoztató

 

A www.palyazatihirek.eu és a www.nlctanacsadas.com weboldalakat (a továbbiakban: Honlap) az NLC Tanácsadói Csoport Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti, tölti fel tartalommal. Minden olyan a Honlapon elérhető szolgáltatás (pl. regisztráció előminősítésre, hírlevélfeliratkozás vagy kapcsolatfelvétel során megadott adatok) tekintetében az Üzemeltető minősül adatkezelőnek. Üzemeltető adatkezelési tájékoztatója a következő linken keresztül érhető el: https://www.palyazatihirek.eu/adatvedelem

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Fogalmak

a. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
b. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
c. különleges adat:
i. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
ii. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
d. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
e. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
f. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben az adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
g. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
h. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
i. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
j. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
k. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel vagy az adatkezelővel
l. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

1. Adatkezelés célja

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten:

- pályázati előminősítés elvégzése,

- Napi Pályázati Értesítő szolgáltatásra történő előfizetés megrendelésének lehetővé tétele, 

- számlázás, 

- szolgáltatások nyújtása
- kapcsolattartás,
- panaszkezelés,
- létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

2. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a pályázati előminősítésre regisztráló, vagy a Napi Pályázati Értesítő szolgáltatást megrendelő Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a megrendelés során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatokkal kizárólag Ő vesz igénybe szolgáltatást.

3. Az Szolgáltató megnevezése

Szolgáltató neve: NLC Tanácsadói Csoport Kft.
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. jobb. lház. II. em. 4.
Telefon: Telefon: (+36) 1-700-4410, Fax: (+36) 1-700-4610
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adószám: 13161617-2-41
Bejegyző Bíróság: Budapesti Törvényszék mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-721687

4. Az adatkezelés időtartama

A pályázati előminősítés illetve a Napi Pályázati Értesítő megrendelése során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az személyes adatok önkéntes megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

A személyes adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolgáltató törli rendszeréből a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. A kezelt személyes adatok köre

Pályázati előminősítés:

 Kapcsolattartó neve (Vezetéknév, keresztnév),
 Cég vagy szervezet neve,
 Székhely (Irányítószám, város, utca, házszám),
 Kapcsolattartó telefonszám,
 Kapcsolattartó e-mail

Ezen felül szükség szerint statisztikai állományi létszám, éves nettó árbevétel, fejlesztési elképzelések.

Napi Pályázati Értesítő előfizetés igénylése

 Megrendelő neve (Vezetéknév, keresztnév),
 Számlázási név (Cégnév),
 Számlázási cím (Irányítószám, város, utca, házszám),
 Adószám,
 Telefonszám,
 E-mail.

Az Érintett a pályázati előminősítést vagy a Napi Pályázati Értesítőt az NLC Tanácsadói Csoport Kft. mint Üzemeltető által üzemeltett Honlapon keresztül rendeli meg, ezért a Honlaphoz kapcsolódó egyéb adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Érintett a Honlap első használatával megismerte, mely jelen szabályoktól, bővebb, a Honlap használatával összefüggő egyéb adatkezelési szabályokat állapíthat meg.
A pályázati előminősítés vagy a Napi Pályázati Értesítő megrendelése során a Szolgáltató a megrendeléshez kapcsolódó, az Érintett által megadott adatokat kezeli. A Honlap használata során rögzített technikai adatok, cookiek által gyűjtött adatok vagy a Honlapon a pályázati előminősítés vagy a Napi Pályázati Értesítő megrendelésétől függetlenül megadott egyéb adatok kezelésére a Szolgáltató által nem kerül sor.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve az Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Az Szolgáltató a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: NLC Tanácsadói Csoport Kft.
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. jobb. lház. II. em. 4.
Telefon: (+36) 1-700-4410, Fax: (+36) 1-700-4610
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Cégjegyzékszám: 01-09-721687
Tevékenység: Napi Pályázati Értesítő levél kiküldése a megrendelők részére a Szolgáltató megbízásából, pályázati előminősítés elvégzése.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, az Érintettre vonatkozó személyes adatokról.

A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 3. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait a 3. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

Az Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, Napi Pályázati Értesítő szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Amennyiben az Érintett feliratkozott a hírlevélre, úgy a Szolgáltató hírlevél küldése érdekében is felhasználja az Érintett elektronikus levélcímét.

9. Adatbiztonság

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek www.palyazatihirek.eu weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a megrendelésének elküldésével mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 31. napjától érvényes.

Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.palyazatihirek.eu/adatvedelem

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.