2019 05 16 15 01 16 1200x800

Megjelent a "KEHOP-2.1.11 Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című pályázat társadalmi egyeztetésre, melynek keretében a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft és a víziközmű szolgáltató és/vagy a Nemzeti Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság konzorciuma, meghatározott feltételek mellett önkormányzatok konzorciuma és víziközmű-szolgáltató konzorciuma nyújthat be pályázatot. 

A felhívás keretében pályázni lehet ivóvízellátó hálózatok átalakítására, fejlesztésére, víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztésére és víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására. A pályázat keretösszege 77 milliárd Ft.

A felhívás célja a az alábbiakban megnevezett célterületek támogatásával a víziközművek hatékonyságának növelése, a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása.

1. célterület: Regionális ivóvízellátó hálózatok átalakítása, fejlesztése
2. célterület: Víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztései
3. célterület: Víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása

A felhívásra várhatóan támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. célterület

A célterület esetében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.

Támogatási kérelmet csak

 • az NFP (mint konzorciumvezető), és a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató és/vagy a Nemzeti Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság konzorciuma 

nyújthat be.

A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a alapján támogatási szerződés megkötése kizárólag az NFP konzorciumvezetésével létrejött konzorciummal lehetséges.

2. célterület

A célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. a Vksztv.1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásért felelős, vagy az ellátásért felelős önkormányzatok konzorciuma;
 2. az ellátásért felelős, vagy az ellátásért felelősök és a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) 1. § 44. pontja szerinti víziközmű-szolgáltató együttesen konzorciumban;
 3. amennyiben a támogatási forrásból finanszírozható beruházások, felújítások a Magyar Állam ellátásért való felelősségi körébe tartozó állami vagyonelemeken valósulnak meg, a többségi állami tulajdonban álló víziközmű-vagyonelemeket üzemeltető víziközmű-szolgáltató társaságok önállóan is jogosultak a támogatási igény benyújtására.

Támogatási kérelem benyújtására a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1/A. § alapján az NFP és a fenti pontokban felsorolt támogatást igénylők konzorciumának is van lehetősége.

3. célterület

A célterület esetében támogatási kérelmet csak

 • az NFP (mint konzorciumvezető), és a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja szerinti, Magyarországon víziközmű-vagyonelemeket üzemeltető víziközmű-szolgáltató társaságok konzorciuma

nyújthat be.

A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a alapján támogatási szerződés megkötése kizárólag az NFP konzorciumvezetésével létrejött konzorciummal lehetséges.

A felhívás keretében előreláthatólag az alábbi tevékenységek lesznek támogathatóak önállóan:

Az 1. célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 • A regionális ivóvízhálózatok hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, mint pl. hálózatfejlesztés, vezetékek átmérőjének racionalizálása, körvezetékesítés, távvezeték építés, tározók, nyomásfokozók kiépítése/átépítése, meglévő regionális rendszerelemek beintegrálása átalakítással, funkcióváltással;
 • vízbázis átalakítása, víztermelés hatékonyságának javítása.

A 2. célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 • az ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, rekonstrukciója [csak a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint elkészített gördülő fejlesztési tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukció];
 • vízveszteség csökkentés legalább 15 %-kal [az egész hálózaton, vagy azon hálózati szakasz (zóna, körzet, stb.) vonatkozásában, ahol a vízveszteség csökkentésének mértéke számszerűsíthető módon bemutatható];
 • a szennyvízelvezető hálózat esetén az idegenvíz csökkentése legalább 10 %-kal [az egész hálózaton, vagy azon hálózati szakasz (öblözet, alrendszer, körzet, stb.) vonatkozásában, ahol a az idegenvíz csökkentésének mértéke számszerűsíthető módon bemutatható];
 • víztermelés hatékonyságának javítása;
 • szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója, beleértve az építészeti és gépészeti feladatokat (csak a Vksztv. 11. § szerint elkészített gördülő fejlesztési tervben rögzített, a MEKH által jóváhagyott rekonstrukció);
 • víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése (üzemeltetés hatékonyságát javító, energiafelhasználást és üzemeltetési költségeket csökkentő tevékenységek, energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzése valamint technológiák alkalmazása).

A 3. célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 • nagyobb átmérőjű (ø > 250 mm), meglévő, leűrített ivóvíz vagy átmosott szennyvíz vezetékek tisztítónyíláson keresztüli, belső kamerás és műszeres állapotfelmérése és vizsgálata a bekötési pontokig, különös tekintettel az alábbiakra:
  • tömörségvizsgálat (idegenvíz-betörés, ill. beszivárgás helyeinek, továbbá csőtörés, beszakadás helyeinek pontos meghatározása);
  • visszatérő dugulások kiváltó okainak felderítése (csatornaszakaszok egymásba illesztésének vizsgálata, illesztéseknél gyökérbenövés vagy új rákötések okozta építési törmelék helyének felderítése);
  • megfelelő lejtés ellenőrzése, csatornaszakasz süllyedések felderítése;
  • csőátmérők lekövetése műszeres méréssel;
  • falvastagság, illetve maradék falvastagság mérése;
  • csőszerkezet állapotának, struktúrájának felmérése;
  • csőfal mögötti üreges terek, ágyazati tömörségi hibák felmérése;
  • a csővezeték szerkezeti és kötési hibáinak felmérése;
 • műszeres vízszivárgás vizsgálat;
 • összefüggő szakvélemény készítése az ipari kamerás felvételek és a műszeres vizsgálatok alapján, a berendezés által mért távok feltüntetésével;
 • beavatkozási terv készítése a sürgősségi rangsor alapján, a Gördülő fejlesztési terv kívánalmai szerint.
 • A helyszíni szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszállási költségek, valamint az ehhez kapcsolódó előkészítési és a helyreállítási feladatok költségei elszámolhatóak. Sürgősségi felár ugyanakkor nem számolható el.

Az 1. célterület tevékenységeire támogatási kérelmet benyújtók a 2. célterület tevékenységeivel kiegészülve, komplexebb fejlesztéseket valósíthatnak meg. A 3. célterületre a másik két célterület tevékenységeivel együtt támogatási kérelem nem nyújtható be.

A felhívás keretében feltehetőleg az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

Az 1. célterület esetében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

 • hálózat mechanikai tisztítása (kizárólag a kivitelezés részeként, a fejlesztéssel érintett vezetékrendszerekben az építés befejezését követően egy alkalommal);
 • irányítási rendszerek telepítése;
 • tűzcsapok telepítése;
 • víztározók, magastározók felújítása, korszerűsítése;
 • kezelőépületek kialakítása, felújítása;
 • rekonstrukció;
 • az üzemeltetés hatékonyságát javító, energiafelhasználást és üzemeltetési költségeket csökkentő technológiák beépítése;
 • projekt előkészítés;
 • beruházás végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment, általános költségek és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei.

A 2. célterület esetében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

 • az ivóvízhálózat mechanikai tisztítása (kizárólag a kivitelezés részeként, a fejlesztéssel érintett vezetékrendszerekben az építés befejezését követően egy alkalommal végezhető);
  • tározók, nyomásfokozó berendezések beszerzése, kiépítése és átépítése
 • irányítási rendszerek telepítése, korszerűsítése;
 • meglévő kút felújítása, vagy közvetlen melléfúrással történő felújítása;
 • kezelőépületek felújítása, energiahatékonysági átalakítása;
 • vízveszteség mértékének meghatározására szolgáló felmérés, tanulmány készítése, ehhez szükséges eszközök beszerzése;
 • szennyvíztisztító-telepi fúvóberendezések cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 5 %-os megtakarítást eredményez;
 • biogáz felhasználás hatékonyságának javítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez;
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek:
  • nem megfelelő hatásfokú szivattyúk cseréje, vagy
  • a technológiához kapcsolódó meghajtók beszerzése/cseréje, vagy a hajtás szabályzás eszközei (frekvenciaváltók) beszerzése/cseréje, mely a meglévő állapothoz képest energetikai
   szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez;
  • amennyiben a támogatható szivattyú cserék, meghajtók beszerzésével/cseréjével, vagy hajtás szabályozók beszerzésével/cseréjével párosulnak, a fejlesztéssel a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 15 %-os megtakarítást kell elérni;
  • technológiai villamosenergia-mérő eszközök beszerzése, technológiai villamosenergia-mérő rendszer kialakítása, mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 15 %- os megtakarítást eredményez;
  • az energiahatékonyság növeléséhez hozzájáruló technológiához közvetlenül kapcsolódó elemek;
  • vízveszteség mértékének meghatározására szolgáló felmérés, tanulmány készítése, ehhez szükséges eszközök beszerzése;
  • víziközművet kiszolgáló villamos hálózat energetikai felújítása, fejlesztése;
 • projekt előkészítés;
 • beruházás végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment, általános költségek és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei;

A 3. célterület esetében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

 • az ivóvízhálózat vizsgálatához kapcsolódó leűrítés, tisztítás, feltöltés, öblítés, mosatás, valamint utófertőtlenítés, laborvizsgálat (kizárólag a vizsgálattal érintett szakaszokon végezhető egy alkalommal);
 • a szennyvízhálózat vizsgálatához kapcsolódó leűrítés és átmosás (kizárólag a vizsgálattal érintett szakaszokon végezhető egy alkalommal);
 • beruházás végrehajtásához kapcsolódó projektmenedzsment, általános költségek és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei.

A támogatható tevékenységekre vonatkozó további előírások az 1. és 2. célterület esetében:

 • Építési jellegű munka lehet a közműcsatlakozások kialakítása, esetleg közművezeték kiépítése.
 • Építési jellegű munka lehet a beruházás megkezdéséhez szükséges egyéb műtárgyak helyszínének kialakítása, felépítése.
 • A beruházási munkálatokat követő helyreállítási tevékenységek, ennek részeként a megvalósult műtárgyak tájba illesztése a projekt részét kell, hogy képezzék (és az építési soron kell elszámolni).
 • Tűzivízrendszerek kiépítése, kizárólag a fejlesztéssel érintett hálózati szakaszokon, a jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetséges.

A felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége várhatóan:

1. célterület esetében legfeljebb 10 milliárd Ft;
2. célterület esetében legfeljebb 5 milliárd Ft
3. célterület esetében legfeljebb 500 millió Ft lehet.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 10 Mrd Ft. Az 1 millió euró vagy annál nagyobb összköltségű projektnél az elszámolható kiadás meghatározása a kiválasztott változat költség-haszon elemzésében (CBA) megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik.

A projekt-megvalósítás esetében a támogatás arányának felső korlátja:

 • az 1. célterület esetében az elszámolható költségek 90 %-a;
 • a 2. célterület esetében az elszámolható költségek 70 %-a.

Azon bevételt termelő projektek esetében, ahol a teljes elszámolható költség nem éri el az 1 millió eurót a fenti módszer alkalmazható (CBA), vagy választható az, hogy a támogatás aránya – a projektben szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül – egységesen az elszámolható költségek 90%-a. Utóbbi esetben a költség-haszon elemzésből csak a változatelemzést és a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatát, továbbá tartalékképzés esetén a kockázatelemzést kell elvégezni.

 • a 2. célterület esetében az elszámolható költségek 70 %-a;
 • a 3. célterület esetében a támogatás arányának felső korlátja az elszámolható költségek 100 %-a.

A támogatási kérelmek benyújtására előreláthatólag 2021. június 1. naptól 2022. március 31. napig lesz lehetőség.

A felhívás tervezet itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.