laptop g568beadd7 640

Közzétették a 2023-2027-es programozási időszakban a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv alapján meghirdetett pályázatokhoz az általános útmutatót (ÁÚF).

 Az útmutató 2024. január 1-től érvényes, és többek között a következő területekre terjed ki:

 • tájékoztató az önerő igazolásának módjáról,
 • a projekt megkezdése és befejezése,
 • összeférhetetlenség,
 • közbeszerzési szabályzat,
 • horizontális (környezetvédelmi és esély-egyenlőségi) elvárások,
 • örökléssel kapcsolatos kérdések

Az önerő igazolása

Előleg igénylése esetén a kedvezményezettnek az önerőt legkésőbb az első kifizetési kérelemmel, vagy - amennyiben az első kifizetési kérelmet megelőzően előleget igényel, akkor - az előleg igénylése során az alábbiak szerint kell igazolnia:

 • önkormányzat (költségvetési előirányzat):
  • Képviselő-testületi határozat, vagy a képviselőtestület költségvetési rendeletbe foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata a saját forrás biztosításáról.
 • önkormányzati társulás (költségvetési előirányzat):
  • Társulási tanács határozata vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata.
 • költségvetési szerv (költségvetési előirányzat):
  • Az irányító szerv vezetőjének nyilatkozata a saját forrás biztosításáról.
 • egyéb kedvezményezett
  • számlapénz (bankszámlakivonat vagy banki igazolás)
  • bankbetét (számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás)
  • névre szóló értékpapír (értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás)
  • hitel (hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés)
  • tagi kölcsön, magánkölcsön (kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat)
  • a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés (hitelintézet által kiadott igazolás a törzstőke-emelés címén befizetett összegről)
  • zártvégű pénzügyi lízing (lízingszerződés, a mellékleteket képező átadásátvételi jegyzőkönyvvel és fizetési ütemtervvel)
  • az államháztartá alrendszereiből származó egyéb támogatás
  • az államháztartás alrendszerein kívülről származó egyéb támogatás
  • kifizetett számlák, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok
  • víziközmű társulat általi finanszírozás

A projekt megkezdése

A projektet a kedvezményezett saját felelősségre megkezdheti, kivéve abban az esetben, ha a felhívás előzetes szemle lefolytatását írja elő a fejlesztés kiinduló állapotának rögzítése céljából.

Előzetes helyszíni szemle:

A támogatási kérelem adatai helyénvalóságának ellenőrzése és a szabálytalanságok megelőzése érdekében a projektmegvalósítás tervezett helyszínének felkeresését (előzetes helyszíni szemle) lehet elrendelni.

Ha az előzetes helyszíni szemle a kedvezményezett közreműködése nélkül, külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel) vagy távérzékeléssel elvégezhető, mellőzhető az előzetes helyszíni szemléről történő értesítés. Ebben az esetben az előzetes helyszíni szemle a kedvezményezett vagy meghatalmazottja jelenléte nélkül is elvégezhető, és a jegyzőkönyv másolatát - annak lezárását követő tizenöt napon belül kézbesíteni kell a kedvezményezett részére. A jegyzőkönyvre a kedvezményezett kézhezvételtől számított nyolc napon belül észrevételt tehet.

A támogatott projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül:

 • építési beruházás esetén
  • az első munkafolyamat építési naplóba történő első bejegyzése, vagy
  • építés napló hiányában a kivitelezési megállapodásban meghatározott kezdőnap
 • eszközök beszerzése esetén
  • első, a szállító által visszaigazolt, jogilag kötelező érvényű megrendelés napja, vagy
  • elsőként megkötött, jogilag kötelező érvényű szerződés létrejöttének a napja, vagy
  • a kapcsolódó számla kelte, vagy
  • a kedvezményezett által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon
 • létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja
 • szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén
  • amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, ennek időpontja,
  • előzetes megrendelés hiányában, a megvalósításra megkötött első szerződés hatályba lépésének napja
 • fejlesztési célú pénzeszközök átadását tartalmazó projekt esetén az első pénzátadás napja
 • beruházás saját vállalkozásban történő megvalósítását, vagy saját vállalkozásban teljesített szolgáltatást tartalmazó projekt vonatkozásában:
  • első munkafolyamat építési naplóba történt bejegyzésének napja
 • oktatást, képzést, vagy rendezvényeket magába foglaló szolgáltatás esetén az első ilyen esemény napja
 • egyéb esetekben az alábbiak közül a legkorábbi időpont:
  • nem előkészítési költségnek minősülő számla, vagy egyéb elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplő fizikai teljesítés, a bizonylat kiállításának és a bizonylat kiegyenlítésének dátuma közül a legkorábbi időpont vagy
  • a tevékenység végrehajtásában résztvevő saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói utasításban e projekt kapcsán megjelölt kezdési időpont.
 • ha felhívás lehetővé teszi földterület, ingatlan vásárlás esetén az adásvételi szerződés kelte, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés megvalósul.

A projekt fizikai befejezése

A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül, a következők szerint:

 • eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés beszerzése (hardver) esetén üzembe helyezés dátuma
 • ingatlanfejlesztés és infrastrukturális beruházás esetén a használatba vétel megtörténtének napja
 • tanácsadásnál a megbízó által aláírt teljesítésigazolás napja
 • képzés esetén a képzés teljesítését igazoló dokumentum kiállításának napja
 • minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése esetén a tanúsítvány kiállításának, a minősítés megszerzésének vagy a nyilvántartásba vétel napja
 • gyártási licenc és gyártási know-how, információs technológia-fejlesztés beszerzése (szoftver), honlapfejlesztés esetén a teljesítést igazoló dokumentum kiállításának napja
 • ingatlan bérlet és folyamatos teljesítés esetén a projektben beállított időtartamra vonatkozó számlák közül az utolsó szerinti teljesítés időpontja
 • termék (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet) vagy technológia fejlesztés esetén a vonatkozó ismertető kiadvány megjelenésének napja
 • szolgáltatás, könyvvizsgálat esetén a teljesítés napja
 • egyéb tevékenység esetében a tevékenység megvalósulásának napja
 • amennyiben a felhívás működtetési/kötelezettségvállalási időszakot ír elő, akkor a működtetési/kötelezettségvállalási időszak utolsó napja.

Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató

Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében. A támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában az egyébként a Kbt. hatálya alá nem tartozó szervezetek is ajánlatkérőnek minősülhetnek, azaz közbeszerzési kötelezettség alá kerülhetnek.

A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

A közbeszerzési értékhatár alatti értékű beszerzések esetén a kedvezményezett belsőszabályzatában (ha rendelkezik ilyen szabályzattal), és a felhívásban szabályozottak szerint kell a beszerzést megvalósítani.

Horizontális (környezetvédelmi, esélyegyenlőségi) elvárások és követelmények

A projektek a közvetlen céljaik mellett átfogó, az egész társadalom számára fontos célok eléréséhez is hozzá kell járuljanak. Ilyenek a környezetvédelmi, fenntarthatósági és esélyegyenlőségi elvek.

A követelmények projekt szintű kötelezettségként értelmezendők, így konzorcium esetében azokat bármely konzorciumi tag megvalósíthatja. A követelmények teljesítésének nem feltétele, hogy valamennyi tag részt vegyen a teljesítésükben.

Konzorciumokra vonatkozó szabályok

Konzorciumi formában megvalósított projektek esetén az előlegigénylést, valamint a kifizetési kérelmet, melynek részét képezi a beszámoló a konzorciumvezető nyújthatja be azzal, hogy a konzorciumi tag részére igényelt előleggel, beszámolóval, valamint a konzorciumi tag nevére kiállított elszámoló bizonylatokkal kapcsolatos információkat a konzorciumi tag is rögzítheti az elektronikus kérelembenyújtó felületen.

A konzorciumi tagoknak két megállapodást kell megkötniük egymással, amelyek sablonjai a releváns felhívás mellékletét képezik:

 • konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására
 • konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására

Az előleg folyósítása, valamint utófinanszírozás esetén a támogatás utalása a konzorciumi tag számára közvetlenül történik.

Örökléssel kapcsolatos kérdések

Amennyiben a kedvezményezett a Támogatási Okirat kiadása előtt hunyt el

 • az örökös részére is kiadható a Támogatási Okirat. Az örökös abban az esetben jogosult a támogatás igénybevételére, amennyiben az ellenőrzés és értékelés alapján az elhunyt és az örökös is elérte a pozitív támogatási döntéshez szükséges ponthatárt.

Amennyiben a kedvezményezett a Támogatási Okirat kiadása után, azaz mint kedvezményezett hunyt el

 • abban az esetben léphet be a kedvezményezett helyett a támogatási jogviszonyba az örökös, ha megfelelt az ellenőrzés és az értékelés alapján.
 • Ha a hagyatékátadó végzés vagy öröklési bizonyítvány nem rendelkezik a támogatás tekintetében, az ügyfélnek azon örököse válik jogosulttá, aki a támogatás jellegű jogosultsághoz kötődő vagyontárgyat – például azt a földterületet, melyen a támogatott gazdálkodás folyik – örökölte. Ha azonban ezen a vagyontárgyon valakinek haszonélvezeti joga lesz, e jog jogosultja válik a támogatásra jogosulttá.
 • Az öröklést, avagy a haszonélvezeti jog szerzését a jogutódlást igazoló döntés jogerőre emelkedését követő egy éven belül igazolni kell.

Az Általános Útmutató itt érhető el.

 

 

 

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.