books 2463779 640

Továbbra is lehet pályázni a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által meghirdetett szellemi tulajdon védelmét szolgáló tevékenységek támogatására (2020-1.1.3-IPARJOG), a pályázatot vállalkozások, non-profit szervezetek vagy természetes személyek nyújthatják be. A rendelekezésre álló keretösszeg az idei évre vonatkozóan 200 millió Ft.

 Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása.

Támogatási kérelmet a következőek nyújthatnak be:

 •  magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek, valamint

a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint:

 • Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 113, 114, 116,117, 141, 231, 572, 573);
 • Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO: 311,312, 322, 341, 342, 381, 382);
 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek (GFO: 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599, 931).

Amennyiben a bejelentésnek (vagy oltalomnak) egynél több jogosultja van, úgy a támogatást igénylő köteles valamennyi jogosult (pl: szabadalmastárs) aláírásával ellátott nyilatkozatot csatolni, mely tartalmazza, hogy a jogosultak hozzájárulnak ahhoz, hogy a támogatást igénylő támogatási kérelmet nyújtson be, valamint azt, hogy a jogosultak milyen arányban fognak részesülni a támogatásból.

Az alábbiakban azok a jogosultsági feltételek szerepelnek, amelyeket különböző típusú bejelentések során kell alkalmazni:

I. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés esetén:

 • a támogatást igénylő csak az lehet, aki benyújtotta a bejelentést,
 • a bejelentés benyújtása a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarában tagként bejegyzett szabadalmi ügyvivő által történt,
 • a bejelentés bejelentési napja legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának napja.

II. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés esetén:

 • a támogatást igénylő csak az lehet, aki benyújtotta a nemzetközi bejelentést,
 • az SZTNH által kiállított szabadalomképességi értékelés3 benyújtása, amely igazolja, hogy a bejelentésben van olyan műszaki tartalom, ami kielégítheti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét,
 • a nemzetközi szabadalmi bejelentés bejelentési napja legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának napja.

III. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása esetén:

 • a támogatást igénylő a nemzeti eljárás megindítója,
 • a nemzetközi bejelentés magyar elsőbbséggel rendelkezik,
 • a nemzetközi kutatási szerv által a PCT Végrehajtási Szabályzata 43bis. 1 szabály alapján kiállított írásos vélemény csatolása, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét, vagy
 • a PCT 35. cikke és a PCT Végrehajtási Szabályzata 70. szabálya szerinti nemzetközi elővizsgálati jelentés csatolása, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét,
 • a nemzeti/regionális hatóság által kiállított értesítés csatolása a nemzeti szakaszba léptetésről,
 • a nemzeti/regionális eljárás megindításának napja legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának napja.

IV. Európai szabadalom hatályosítása esetén:

 • a támogatást igénylő az európai szabadalom jogosultja, illetve annak jogutódja,
 • az európai szabadalom magyar elsőbbséggel rendelkezik,
 • az európai szabadalom megadásáról szóló határozat csatolása,
 • az egyes nemzeti hatóságok által kiállított határozat csatolása az európai szabadalom hatályosításáról,
 • az európai szabadalom megadásáról szóló határozat keltének napja legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának napja.

V. Hazai védjegy esetén:

 • a támogatást igénylő a védjegy jogosultja,
 • a védjegy lajstromozása megtörtént,
 • a lajstromozó határozat kelte legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának napja.

VI. Európai uniós védjegy esetén:

 • a támogatást igénylő az európai uniós védjegy jogosultja,
 • az európai uniós védjegy magyar elsőbbséggel rendelkezik,
 • az európai uniós védjegy lajstromozása megtörtént,
 • a lajstromozó döntés kelte legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának napja.

VII. Nemzetközi védjegy esetén:

 • a támogatást igénylő a nemzetközi védjegy jogosultja,
 • a nemzetközi védjegy magyar elsőbbséggel rendelkezik,
 • a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Közös Végrehajtási Szabályzat 14. szabályának (1) bekezdése alapján a Nemzetközi Iroda általi lajstromozás megtörtént, a jogosult megkapta a Nemzetközi Iroda által kiállított védjegyokiratot,
 • a Nemzetközi Iroda általi nemzetközi lajstromozás napja legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának napja.

VIII. Hazai formatervezésiminta-oltalom esetén:

 • a támogatást igénylő a formatervezésiminta-oltalom jogosultja,
 • a formatervezési minta lajstromozása megtörtént,
 • a lajstromozó határozat kelte legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának napja.

IX. Közösségi formatervezésiminta-oltalom esetén:

 • a támogatást igénylő a közösségi formatervezésiminta-oltalom jogosultja,
 • a közösségi formatervezésiminta-oltalom magyar elsőbbséggel rendelkezik,
 • a közösségi formatervezésiminta-oltalom lajstromozása megtörtént,
 • a lajstromozó döntés kelte legfeljebb 12 hónappal korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának napja.

 

A támogatási kérelem keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 1. Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
 2. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
 3. Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása
 4. Európai szabadalom hatályosítása
 5. Hazai védjegy bejelentés
 6. Európai uniós védjegy bejelentés
 7. Nemzetközi védjegy bejelentés
 8. Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
 9. Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában egyszerre több tevékenység is támogatható, viszont támogatási kérelmenként csak egy tevékenység támogatható, azaz minden tevékenységre külön támogatási kérelmet szükséges benyújtani. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy ugyanazon támogatást igénylő a jelen Felhívás futamideje alatt, többször is nyújthat be támogatási kérelmet, de egy adott tevékenység esetében ugyanazon tárgyú iparjogvédelmi oltalom vonatkozásában, kizárólag egyszer részesülhet támogatásban.

Ugyanazon támogatást igénylő vonatkozásában a jelen Felhívás futamideje alatt legfeljebb összesen öt hazai, európai uniós és nemzetközi védjegy bejelentés támogatható (összegezve az V. Hazai védjegy bejelentés, a VI. Európai uniós védjegy bejelentés és VII. Nemzetközi védjegy bejelentés tevékenységekre benyújtott támogatási kérelmeket).

A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, amennyiben kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül, továbbá:

 • nem végez uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységet, azaz az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában; vagy a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől vagy
 • amennyiben gazdasági tevékenységet is végez, úgy az közvetlenül kapcsolódik és feltétlenül szükséges a főtevékenységéhez, pontosan ugyan azokat az inputokat használja,mint a nem gazdasági tevékenységéhez továbbá az ilyen gazdasági tevékenységre évente allokált kapacitás nem haladja meg az érintett infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.

Amennyiben uniós versenyjogi szempontból állami támogatásnak minősül a támogatás, akkor a 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja alapján csekély összegű (de minimis) támogatás rendelhető az alábbi tevékenységekhez:

 • Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés
 • Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés
 • Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások megindítása
 • Európai szabadalom hatályosítása
 • Hazai védjegy bejelentés
 • Európai uniós védjegy bejelentés
 • Nemzetközi védjegy bejelentés
 • Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés
 • Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás és a támogatás intenzitása 100%. Átalányfinanszírozás során a pályázó a lenti táblázatnak megfelelő támogatási összegben részesülhet, amelyről nem szükséges tételes, utólagos elszámolást benyújtania.

 

Támogatható tevékenység Támogatási összeg
Hazai szabadalmi, használatiminta-oltalmi vagy növényfajta-oltalmi bejelentés 600 000 Ft
Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti bejelentés 3 000 000 Ft
Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti/regionális eljárások
megindítása
nemzeti/regionális eljárásonként 1 500 000
Ft, de maximum 7 500 000 Ft
Európai szabadalom hatályosítása

országonként, leírás fordítás esetén 500 000 Ft

országonként, kizárólag igénypont fordítás esetén 300 000 Ft

de összesen maximum 2 000 000 Ft

Hazai védjegy bejelentés 100 000 Ft
Európai uniós védjegy bejelentés 250 000 Ft
Nemzetközi védjegy bejelentés 400 000 Ft
Hazai formatervezésiminta-oltalmi bejelentés 100 000 Ft
Közösségi formatervezésiminta-oltalmi bejelentés 100 000 Ft

A pályázatok benyújtásának a határideje 2021. február 26. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

A felhívás itt érhető el.

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.