Pályázók köre
Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbíróságon bejegyzett:
•    gazdasági társaságok (kivéve non profit gazdasági társaságok),
•    szövetkezetek,
feltéve, hogy
•    kettős könyvvitelt vezetnek, és
•    nem tartoznak az EVA hatálya alá.
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

A támogatás célja
A konstrukció célja azon vállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják.
A konstrukció elősegíti az innovatív vállalkozások növekedési potenciáljának erősítését, versenyképes termékeik piaci megjelenését a vállalkozások kísérleti fejlesztési tevékenységének, a K+F eredmények hasznosításának, az új, vagy jelentősen javított termék, szolgáltatás, technológia piaci bevezetéséig tartó innovációs tevékenységének támogatásával.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,63 milliárd forint.

Támogatható tevékenységek köre
1. Kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások tervezése (ide tartozik a kereskedelmi felhasználásra nem kerülő prototípus elkészítése is), azzal, hogy nem minősül kísérleti fejlesztésnek a termékeken, termelési eljárásokban, folyamatokban, létező szolgáltatásokon végzett rutinszerű változtatás, még ha az az adott termék, eljárás, folyamat vagy szolgáltatás fejlődését is eredményezi, de termékek, eljárások és szolgáltatások kísérleti gyártása és tesztelése szintén ebbe a körbe tartozik, amennyiben azokat nem lehet felhasználni vagy átalakítani ipari vagy kereskedelmi alkalmazás vagy hasznosítás céljából.
2. Marketing: azon tevékenységek összessége, amelyek a vállalkozás által létrehozott új vagy továbbfejlesztett termék, technológia, szolgáltatás piacon történő megjelenését szolgálják. Kizárólag a termék-, technológia-, szolgáltatásfejlesztésig tartó marketing tevékenység támogatható!

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. K+F projekttámogatás kategóriában a projekthez nyújtható támogatás mértéke nem haladhatja meg a K+F projekttámogatásra elszámolható költség 25 százalékát.
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor
-    kisvállalkozásnak minősül, akkor a támogatás mértéke 20 százalékponttal növekszik,
-    középvállalkozásnak minősül, akkor 10 százalékponttal növekszik.
A marketing tevékenységhez elnyerhető támogatás mértéke megegyezik az „A” pontban kiszámolt támogatási mértékkel. Jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 250 millió Ft.

Adminisztratív információk
A pályázatok benyújtása 2009. március 2-től 2010. február 15 -ig lehetséges.


Pályázati felhívás és útmutató


Az öt pályázat közül egy a Közép-magyarországi régióban, négy az azon kívüli régiókban érhető el. Valamennyi támogatási konstrukció célja a vállalkozások komplex technológiafejlesztése, amelynek keretében a modern eszközök és berendezések mellett informatikai, oktatási, know-how és licenc vásárlási, piacra jutási, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési, tanácsadási, valamint minőség- és egyéb irányítási rendszerek bevezetési költségei is elszámolhatóak.

A gazdasági válságra való tekintettel a korábbi két évben megszokott feltételek jelentős részben enyhítésre kerültek. Ennek köszönhetően a támogatásban részesülő vállalkozásoknak nem kell jelentős árbevétel növekedési vállalást tenniük, az árbevétel stabilizálását kell vállalni, illetve ezt is kiválthatják azzal, ha vállalják, hogy megtartják dolgozói létszámukat. Enyhültek a pályázó eddigi gazdasági teljesítményére vonatkozó előírások is. Emellett fontos változás, hogy növekedtek az igénybe vehető támogatások arányai a teljes beruházáshoz képest, és a nyertes pályázók szerződéskötés után automatikusan hozzájuthatnak a megítélt támogatás 40 százalékához, előleg formájában.

Kapcsolódó dokumentumok Forrás: nfu.hu
Pályázók köre
Támogatási kérelmet az 5000 fő lakosságszám alatti településeken vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések kül- és belterületein (kivéve a budapesti agglomeráció településeit) megvalósuló fejlesztésre, működő vagy induló mikrovállalkozás vagy azok a természetes személyek nyújthatnak be, akik gazdasági szereplőként nem bejegyzett természetes személyek, és vállalják, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként, vagy gazdasági táraság többségi tulajdonú tagjaként nyilvántartásba vetetik magukat.

A támogatás célja
A támogatás célja a vidéki térségekben új mikrovállalkozások létrehozásának, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása által a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek megtartása és újak létrehozása, valamint a gazdasági szerkezet fejlesztése.

A támogatott tevékenységek köre
Támogatás vehető igénybe mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a jelenlegi vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bizonyos meghatározott, gazdaságon kívül végzett tevékenységekre. (eszközbeszerzés, építés, épület-felújítás, -korszerűsítés, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés, minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése)

Pénzügyi feltételek
A támogatás mértéke hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65 %-a; egyéb esetben az összes elszámolható kiadás 60%-a. Az ügyfél által igényelhető támogatás legkisebb összege 1200 eurónak megfelelő forintösszeg.

A pályázat benyújtása
A pályázatok benyújtására 2009-ben várhatóan októbertől lesz lehetőség.

A támogatást szabályozó rendelet

A pályázat megjelenése idén áprilisban várható!

Vissza nem térítendő támogatás nyerhető el, a következő fejlesztések megvalósítására:

1. On-line ügyfélszolgálati rendszer, integrált, értékesítést támogató, marketing automatizáló és ügyfélkapcsolat kezelési (CRM) rendszer kialakítása.
2. B2C és C2C alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása.
3. B2B alapú virtuális bevásárlóközpontok/elektronikus szolgáltatások kialakítása, feltöltése és beindítása.
4. Elektronikus szerződéskötés kialakítása.
5. Elektronikus számlázás kialakítása.
6. Vállalatok üzleti informatikai rendszerének összekapcsolása, a rendszerek együttműködési képességét (interoperabilitását) biztosító informatikai megoldások bevezetése
7. Elektronikus fizetés kialakítása.
8. Fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás bevezetése.
9. Elektronikus kereskedelmi szolgáltató üzleti partnereinek elektronikus értékesítésbe és beszerzésbe vetett bizalmát növelő tartalmak (pl. tájékoztató anyagok, demonstrációs anyagok, általános szerződési feltételek) előállítása.
10. A tranzakciók biztonságát szolgáló, illetve növelő informatikai rendszer bevezetése.

Pályázhat
• aki, mikro-, kis-, és középvállalkozás;
• akinek az átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum egy fő volt;
• aki nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt;
• aki legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik;
• akinek az egy főre eső árbevétele eléri a 4 millió Ft/fő összeget;
• akinek a saját tőkéje nem negatív.

Az előző évi pályázati kiírás és útmutató
A pályázat kódja: GOP-2009-2.1.2/B

Pályázók köre
A pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
-   kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
-   szövetkezetek,
-   SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók.
A pályázati kiírásra kizárólag a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló, 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.
Amennyiben a gazdasági társaságok, szövetkezetek a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a 2008. évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó összevont (konszolidált) beszámolóval, ennek hiányában éves beszámolóval vagy egyszerűsített éves beszámolóval (mérleg, eredménykimutatás), akkor a 2007. évi adatokat kell figyelembe venni.

A pályázat célja
A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknál alkalmazott műszaki technológiai színvonal javításának érdekében a komplex vállalkozásfejlesztési projektek célja, a fejlődőképes és komoly növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások:
1.    Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
2.    Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;
3.    Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elősegítéséhez;
4.    Piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai fejlesztés és/vagy korszerűsítés megvalósítása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd forint a 2009. évre.

Támogatható tevékenységek
1    Eszközbeszerzés
2    Infrastrukturális és ingatlan beruházás
3    Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja
4    Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
5    Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is
6    Piacra jutás támogatása
7    Vállalati HR fejlesztés
8    Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken
9    Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a. A jelen pályázat keretében az igényelhető támogatás összege: minimum 20.000.001 Ft, de maximum 150.000.000 Ft lehet.

Adminisztratív információk
A pályázatok benyújtása várhatóan 2009. február 23-tól 2009. március 30-ig lehetséges.


Pályázat tervezet


Regisztráljon most ingyenes előzetes pályázati tanácsadó felmérésünkre, melynek keretében hasznos segítséget kaphat egy nyertes pályázat előkészítéséhez!

{FacileForms:palyazatihirek_GOPREG}

Január közepéig lehetett benyújtani az ÚMVP III. tengelyének pályázatait falumegújításra és -fejlesztésre, mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére, a turisztikai tevékenységek ösztönzésére valamint a vidéki örökség megőrzésére az 5000 fő alatti kistelepüléseken. A Helyi Akciócsoportoknak február 2-ig kellett elkészíteni a pontozási jegyzőkönyveket, és ezzel egyidejűleg össze kellett állítaniuk egy előzetes támogatási rangsort. Az Irányító Hatóság közleményben adott tájékoztatást arról, hogy "a rangsorok összeállítása során lehetőség nyílik a jogcímek közötti források átcsoportosítására." Dr. Forgács Barnabás, az ÚMVP Irányító Hatóságának vezetője levélben fordult a Helyi Akciócsoportokhoz, és felhívta figyelmüket, hogy a rendelkezésre álló LEADER kiegészítő forrásból, a működési költségre fordítható rész mellett fennmaradó összeg legalább 45%-át a helyi vidékfejlesztési tervben mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, valamint a turisztikai tevékenység ösztönzése intézkedések megvalósítására, a LEADER-tervben gazdaságfejlesztési intézkedésekre köteles fordítani. Ezzel a gazdasági válság hatásainak enyhítését is szolgálják a források.

Bővebben

Az Irányító Hatóság közleménye

Forrás: umvp.eu

Az építési vállalkozók egy új internetes felületen tájékozódhatnak az 1800 milliárd forintnyi uniós forrásból megvalósuló építési beruházásokról, az ágazat szereplői számára kiírt közbeszerzésekről, megrendelésekről. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által létrehozott internetes adatbázis gyors információszolgáltatást, és ingyenes megrendelés-keresést biztosít az építőipar szereplőinek.

A következő másfél évben mintegy 1800 milliárd forintnyi hazai kereslet jelentkezik az építőiparban az uniós források segítségével. Az Építési Piactér előnye, hogy gyorsan megszerezhető ingyenes információt ad az építőipari vállalkozóknak, akik így már a kiírás pillanatában értesülhetnek a számukra fontos közbeszerzési pályázatokról, kereshetnek az uniós pályázatok győztesei között tallózva vagy kilencféle építőipari szakmatípus szerint olyan, az uniós pályázatokhoz kapcsolódó üzleti lehetőségekről is, ahol nem kell közbeszerzési pályázatot kiírni.

Az Építésügyi Piactér tartalma heti rendszerességgel frissül, információt a három kereső segítségével kaphat az érdeklődő:

* Az “Uniós projetek” oldal azt a célt szolgálja, hogy az építőipari vállalkozások egy helyen tájékozódhassanak az uniós támogatású építési beruházások legfontosabb adatairól.

* A “Közbeszerzési eljárások” oldalon az építésügyi közbeszerzési eljárások adatai között lehet keresni.

* A “Várható uniós projektek” funkció által a kormány által jóváhagyott, de kiírásra még nem került kiemelt projektek között lehet böngészni.

Az átláthatóság és számon kérhetőség érdekében létrejött internetes oldalakhoz, az antilop.gov.hu-hoz és a közpénzpályázat.gov.hu-hoz csatlakozik az Építési Piactér is, hiszen nem csak tájékoztató jellegű információkat tartalmaz, hanem általa az adatok, a beruházások menete is mindenki számára nyomon követhető.

Forrás: NFGM

A vissza nem térítendő gazdaságfejlesztési támogatást elnyert vállalkozások számára több szempontból is kedvező lehet, ha bankgarancia helyett garanciaszervezet kezességvállalásával teljesítik pályázati biztosítéki kötelezettségeiket.

Bővebben

Forrás: vg.hu

Az Európai Uniós forrásokból 2009-2010-ben 250 milliárd forintot csoportosít át a kormány a vállalkozások, elsősorban a kis és középvállalati szektor számára.  A tervezett átcsoportosításokkal összesen 500 milliárd jut 2009-2010-ben gazdaságfejlesztésre a GOP-on keresztül.

A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség által felhasználható források esetében enyhébb feltételek mellett nyerhetnek pályázatot a vállalkozások, az automatikus konstrukciónál az igényelhető összeg 50 millió forintra emelkedik. A Gazdasági Operatív Program keretében, a komplex technológiai fejlesztéseknél, a kkv-szektor által igényelhető támogatás mértéke nő, a támogatások ingatlanfejlesztésre fordítható hányada 20 százalékról 30 százalékra emelkedik, a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben pedig 50 százalékra.

 

A 2009. évi pályázati kiírás megjelenése az első félévben várható.

A pályázat célja, hogy a kereskedelemfejlesztési tevékenység támogatásával megkönnyítse a pályázók külpiaci megjelenését, elősegítse a magyar termékek nemzetközi elfogadtatását.

A támogatás jogcímei, mértéke és összege
1. Külföldi kiállításon kiállítóként, illetve információs standdal való részvétel egyes költségei
Az ajánlati listában szereplő rendezvényekre maximum 1.700.000,- Ft alkalmanként, egyéb nemzetközi kiállításokra, vásárokra maximum 1.200.000,- Ft alkalmanként. A támogatás mértéke 100%.
2. Külföldi kiállításhoz kapcsolódó konferencia regisztrációs díja
Regisztrációs költségek maximum 100%-ára kérhető támogatás (1 fő/cég), a maximálisan adható összeg egy évben 1.000.000,- Ft, a beadható pályázatok száma korlátlan.
3. Külföldi kiállításhoz kapcsolódó kísérő rendezvény szervezése
A támogatás összege rendezvényenként 1.000.000,- Ft, mely évente 3 alkalommal vehető igénybe. A támogatás mértéke az elszámolható összes költség maximum 80%-a.
4. Idegen nyelvű prospektus és/vagy elektronikus információ-hordozók (CD, DVD, Pendrive)
Évente egy alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, mindösszesen 500.000,- Ft értékhatárig igényelhető támogatás.
5. Idegen nyelvű weblap készítés
költségeinek 50%-a támogatható, évente egy alkalommal. A maximálisan odaítélhető összeg 300.000,- Ft.
6. Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon
A költségek maximum 50%-ára, évente összesen2.000.000,- Ft értékhatárig.
7. Cégprezentáció, önálló áru- vagy divatbemutató szervezése külpiacon
Költségek 50%-ára évente 2 alkalommal, alkalmanként 2.000.000,- Ft értékhatárig vehető igénybe.
8. Külpiacon létesítendő iroda, bemutatóterem éves bérleti díja
Külföldön tervezett vállalati iroda, kiállító-, illetve bemutatóterem működésének első évére vonatkozó nettó bérleti díj maximum 50%-ára, 2.000.000,- Ft értékhatárig évente egy alkalommal.
9. Nemzetközi szervezeti tagdíj
Maximum 1 évre szóló tagdíj támogatására évente korlátlan alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, 2.000.000,- Ft értékhatárig igényelhető.
10. Megfelelőség-tanúsítási eljárás
Támogatás évente korlátlan alkalommal, a költségek maximum 50%-ára, 2.000.000,- Ft értékhatárig igényelhető.
11. Konkrét árucsoportra és/vagy adott célországra vonatkozó komplex marketingterv megvalósítása
Évente egy alkalommal a költségek 70%-ára.

Előzetes becslések szerint több ezer kedvezményezettet érinthet a megnövelt, 40 százalékos pályázat előleg felvételének lehetősége, így az ÚMFT keretből a kifizetésre kerülő összeg rövid távon elérheti 100-150 milliárd forintot. A legélelmesebb nyertes pályázóknak már hétfőtől utalják az előleget.

A pénzpiaci válság hatásainak és a kedvezményezett projektgazdák terheinek csökkentése érdekében decemberben döntött a kormány az európai uniós támogatások folyósításának felgyorsításáról. Ennek része az előleg összegének megemelése, hogy a kedvezményezettek mielőbb elkezdhessék és sikerrel be is fejezhessék projektjüket.

Bővebben

Forrás: vg.hu

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közleményben tájékoztatja a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében 2007-ben és 2008-ban megjelent pályázatok nyerteseit, hogy az új, 2009-es pályázati kiírással összhangban a vállalásokat enyhítették. A kedvezményezetteknek két vállalási feltétel közül kell egyet teljesíteniük. A módosításokról a pályázatok nyerteseit a közreműködő szervezet közvetlenül is értesíti.

A változtatások az alábbi pályázatokat érintik: 2007-ben és 2008-ban megjelent GOP-2.1.1/A (KMOP-121/A), GOP-2.1.1/B (KMOP-121/B), GOP-2.1.1/C, GOP-2.1.2/B és GOP-2.1.2/C konstrukciók.

A változtatások megtekinthetők itt.


Forrás: nfu.hu

A szociális és munkaügyi kormányzat becslése alapján mintegy 100 ezer főt fog érinteni hazánkban hosszabb - rövidebb időintervallumban a világgazdaságban érzékelhető recesszió foglalkoztatásra gyakorolt hatása. Az egyik legfontosabb cél a munkaerő-piac szempontjából annak megakadályozása, hogy a vállalkozások az átmenetileg feleslegessé vált munkavállalót elbocsássák.

A pályázat keretében a munkáltatók támogatást vehetnek igénybe a munkahely-megőrzés érdekében, ha az elbocsátással fenyegetett munkavállalót teljes munkaidőben megtartják.

A program célja, hogy elsősorban a munkahelyek megőrzésével, az ezzel összefüggő munka-szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatásokkal, valamint az ehhez kapcsolódó munkaerő-piaci képzéssel járuljon hozzá az érintett munkavállaló munkahelyének a megtartásához alkalmazkodó képességének fejlesztéséhez.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás: 5 950 millió Ft.

A program célcsoportja: a leépítési szándékkal veszélyeztetett munkavállaló

A pályázatok benyújthatóak: 2009. január 23. és 2009. november 5. között folyamatosan.

Pályázók köre: Mikro-, kis-, közép-, és nagyvállatok

A támogatás mértéke: bérek és járulékok 25-75 %-a,  1 évig

Támogatható tevékenységek köre:

Azok a munkáltatók nyújthatnak be pályázatot,

* amelyek foglalkoztatási kapacitásukat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg - legfeljebb egy év - nem tudják megtartani és ezt piacelemzéssel alátámasztják;
* amelyek az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeiket és az ezzel járó leépítési szándékukat az illetékes munkaügyi központhoz a pályázat benyújtását megelőzően, de legkorábban 2008. október elsejét követően bejelentették, de az erről szóló értesítéseket a munkavállalók felé még nem kézbesítették és vállalják, hogy támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre, vagy
* amelyek az átmeneti gazdasági visszaesés hatására létszámleépítésre kényszerülnének, de ennek mértéke nem éri el a Munka Törvénykönyve 94./A §. (1) bekezdés szerinti mértéket. Vállalják továbbá, hogy leépítési szándékukról a székhelyük/telephelyük szerint illetékes regionális munkaügyi központot a pályázat benyújtását megelőzően írásban tájékoztatják, és támogatás igénybe vétele mellett, illetve munkaszervezési intézkedések bevezetésével leépítési szándékukat nem hajtják végre.
* amelyek vállalják, hogy projektjük teljes időtartama alatt a projekt kezdetekor meglévő átlagos statisztikai állományi létszámukat megőrzik.

A támogatás mértéke:

* 3 és 50 fő közötti átlagos statisztikai állományi létszám (2008) esetén: 75 %, de maximum a minimálbér 150 %-a.
* 51 és 250 fő közötti átlagos statisztikai állományi létszám (2008) esetén: 50 %, de maximum a minimálbér 150 %-a.
* 250 fő fölötti átlagos statisztikai állományi létszám (2008) esetén: 25 %, de maximum a minimálbér 150 %-a.

25% előleg igénylésére van lehetőség!

Bővebben

Megkezdődött a 40 százalékra megemelt előlegek kifizetése a nyertes uniós pályázatoknál. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter szerint a következő három hónapban így mintegy 100 milliárd forint jut el a vállalkozásokhoz, önkormányzatokhoz.

Hallgassa meg az InfoRádió Eurokassza adását az InfoRádió honlapjáról!

{audio}http://www.inforadio.hu/audio/6841/info684135.mp3{/audio}

Forrás: inforadio.hu

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatására 400 millió Ft, míg a hazai roma vállalkozások mikro hitellel megvalósított beruházásainak támogatására 383 millió Ft keretösszegű pályázatot hirdetett meg a mai napon.

Magyarországon ma a vállalkozások 99,8 százaléka mikro-, kis- és középvállalkozás. E vállalkozások megerősítését a minisztérium kiemelt feladatként kezeli. A hazai munkavállalók 70 százalékát foglalkoztató KKV szektor különösen ki van téve a nemzetközi gazdasági válság hatásainak, szerepük pedig kulcsfontosságú a válságból való kilábalásban. A ma a kis- és középvállalkozói célelőirányzatból meghirdetett pályázatok olyan vissza nem térítendő forrásokat juttatnak a vállalkozásoknak, amelyek támogatják tevékenységük hatékony és széleskörű végrehajtását, illetve hozzájárulnak uniós fejlesztéseik megvalósításához.

1, A vállalkozói aktivitás ösztönzésére kiírt támogatás (pályázati kódszám: KKC-2008-A) alapvető célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erősítése, a vállalkozói ismeretek bővítése. A támogatott pályázatok várható száma: 80-110 darab.

A pályázat 3 különböző tevékenységi körre nyújt támogatást.

A) Oktatást, képzést végző pályázók esetében a vállalkozások működtetésével, vezetésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekkel összefüggő iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzési vagy tréningprogram működtetésére.

Ebben az esetben a támogatás mértéke a képzés részvételi díjának maximum 50 százaléka, de legfeljebb 5 millió Ft.

B) Roma vállalkozások részére tanácsadást végző pályázók esetében

- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján meghirdetett támogatásokra benyújtott pályázatok elkészítéséhez;

- a Magyarországon működő hitelintézetekhez, mikrofinanszírozó szervezetekhez benyújtott hitelkérelmek elkészítéséhez.

Ebben az esetben a támogatás mértéke benyújtott pályázatonként és hitelkérelmenként minimum 300 ezer Ft, de legfeljebb 12 millió Ft.

C) Általános és középiskolai diákok számára ismeretterjesztését végző pályázók esetében a vállalkozói, gazdasági vagy pénzügyi ismeretek megszerzését szolgáló programok, rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. Ilyen programok különösen:

- diákvállalkozások,

- vállalkozói tevékenység megismertetése a diákokkal,

- programok szervezése, amelyek során a fiatalok jobban megismerik a vállalkozók, üzletemberek életét, munkáját,

- vállalkozási, gazdasági vagy pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos tanulmányi versenyek, konferenciák.

Ebben az esetben a támogatás mértéke maximum 90%, de legfeljebb 15 millió Ft.

A vállalkozói aktivitás ösztönzésére kiírt pályázat benyújtása 2009. március 02-től 2009. április 17-ig lehetséges.

2, A hazai roma mikrovállalkozások piaci esélyeit javító fejlesztések és beruházások támogatása (pályázati kódszám: KKC-2008-R-2), az Új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel Program keretében felvett hitelekkel finanszírozott projektek megvalósításához nyújt további pénzügyi segítséget. A támogatott pályázatok várható száma: 110 – 140 db. A támogatás maximális összege: 4 millió Ft.

A pályázat benyújtása 2009. február 16-tól 2009. november 13-ig lehetséges.

Mindkét pályázat esetében a Pályázati Útmutató és a Pályázati Formanyomtatvány 2009. február 02-től érhető el a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján.

60. oldal / 61

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.