A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján közleményben ismertette , hogy megváltozott a „Közösségi terek fejlesztése", a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" és az „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése" című pályázatainak beadási határideje.

Bővebben...

A köteles kompok – a vízi úton keresztben kifeszített kötelük miatt – hajózási akadályt képeznek.
Jelen pályázat alapvető célja a közlekedésbiztonság fokozása azáltal, hogy a kötélvezetés átalakításának köszönhetően a folyókon keresztben haladó kompok a hosszirányú hajózás akadályoztatását a minimumra mérsékeljék.

Bővebben...

Pályázatot nyújthatnak be vállalkozások (lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek kivételével), költségvetési szervek és non-profit szervezetek.

Támogathatóak az alábbi tevékenységek:

Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a
felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló
épületcsoport egészén.(utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere, hővisszanyerő szellőzés létesítése)

Intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Kazánok cseréje, Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, Hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása,stb.)

Világítási rendszerek korszerűsítése.(Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje, Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése)

A támogatás vissza nem térítendő.Mértéke a pályázótól és a tervezett projekttől függően 25-80% lehet. Összege minimum 1 millió, maximum 500 milió forint.

A pályázatok benyújtása 2009. december 31-ig lehetséges.

A pályázati kiírás célja a felszín alatti vizek  és a földtani közeg szennyezettségének csökkentése a szennyezett területek kármentesítésével, a beavatkozás elvégzésével.

Pályázatot nyújthat be települési önkormányzat vagy önkormányzati társulás, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Nemzeti Park Igazgatóság, Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium szerve, egyéb költségvetési szerv

Bővebben...

November 1-től november 30-ig beadható lesz újra a pályázat, a nagy igény miatt érdemes igyekezni. Már most meg kell kezdeni a tervdokumentációk összeállítását, a költségvetések véglegesítését. Munkatársaink segítséget nyújtanak a pályázati dokumentáció előkészítésében, a projekteket ingyenesen előértékeljük!  Az NLC Tanácsadói Csoport partenerei eddig kivétel nélkül támogatást kaptak ezen a pályázaton!

A 100%-os támogatást az 5000 főnél kisebb lakosszámú településen települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, továbbá székhellyel, illetve telephellyel rendelkező non-profit szervezet, valamint egyházi jogi személy veheti igénybe.

Bővebben...

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a közrend és közbiztonság erősítése érdekében – különös tekintettel a bűnügyileg leginkább fertőzött településekre - támogatásban részesítheti azt a közterület-felügyelettel vagy közterület-felügyelővel nem rendelkező községi, városi, fővárosi és kerületi önkormányzatot, illetve települési önkormányzatok társulását, amely a helyi közbiztonságot ún. településőrrel kívánja megerősíteni.

A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei, mely során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg funkcióbővítés vagy funkcióerősítés az akcióterület jellegétől függően és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik. Cél a helyi közösségi élet szimbólumának is tekintett, jelenleg vonzerejüket vesztett, elhanyagolt városközpontok és alközpontok attraktivitásának és funkcionális működésének fejlesztése.

Bővebben...

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszter és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter által közösen meghirdetett pályázat célja, hogy felkutassák és díjazzák legjobb a magyarországi falumegújítási tevékenységeket, a kiemelkedő, példamutató intézkedéseket, kezdeményezéseket.

Pályázatot egy falu önkormányzata, vagy falvak szövetsége (max. 20.000 lakossal) nyújthatja be. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják.

A pályázaton az alábbi díjak nyerhetőek el:
1.  A nyertes pályázó „A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért – 2009” elnevezésű elismerésben részesül, továbbá nevezésre kerül az „Európai Falumegújítási Díj – 2010” pályázatra, a meghirdetők fedezik az 550 Euro-s nevezési díjat. A győztes jogot szerez, hogy helyszíne lehessen a 2011. évi díjátadó ünnepségnek és falumegújítási konferenciának. Az I. helyezés nem megosztható.
2. Több pályázat is elnyerheti a második helyezést, amely során a pályázók a „Magyarország Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2009” elnevezésű elismerésben részesülnek.
3. A következő kategóriában díjat kapnak a „Falumegújítás egyes területein elért kiemelkedő teljesítményért – 2009”.
4. Minden pályázatot benyújtó elismerésben részesül.
5. Regionális szintű díjak is adományozhatók.

Beadási határidő: 2009. október 16.

Bővebben: fvm.hu
A helyi hatóságok gyakran kerülnek szembe olyan új problémákkal, illetve vesznek részt különböző szakpolitikák végrehajtásában, amelyek sok esetben kapcsolódnak európai szinten megvalósuló szakpolitikai fejleményekhez. A települések között kölcsönös érdeklődést kiváltó témákban kialakuló hálózatok fontos eszközök lehetnek, mivel lehetővé teszik a tájékozott eszmecseréket és a bevált, jó gyakorlatok cseréjét. A program ezért támogatja a testvérvárosi kapcsolatok keretében, legalább négy város részvételével megrendezett konferenciákat és műhelymunkákat.

Bővebben...

A konstrukció célja a régió településein bezárt vagy felhagyott települési szilárd hulladéklerakók, állati hulladéktemetők (pl. dögtér, dögkút, állati hulladékkezelő üzemi lerakója) és földmedrű folyékony hulladék fogadóhelyek rekultivációjával a környezetszennyezés csökkentése.

Felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a környezetterhelés csökkentése érdekében térségi szinten rekultiválni kell a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető, régi, műszakilag nem megfelelő bezárt illetve felhagyott települési szilárdhulladék-lerakókat.

Bővebben...

A Környezet és Energia Operatív Program új kiírása 6 milliárd forint keretösszeggel KKV-k és költségvetési szervek számára a megújuló energiaforrás-hasznosító technológiák és eszközbeszerzések támogatását szolgálja.

A 2009. augusztusában a Környezet és Energia Operatív Program keretében megjelent „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEOP-2009-4.2.0/A kódszámú konstrukció ösztönözni és támogatni kívánja vissza nem térítendő támogatás formájában a helyi energiaigényt megújuló energiaforrásokból kielégítő eszközök beszerzését. Ennek érdekében a napkollektoros rendszerek, a szilárd biomassza (apríték, pellet, darabosfa, faelgázosító) kazánok és hőszivattyús rendszerek telepítése támogathatóak. Pályázat nyújtható be mind meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, mind új igény kielégítéséhez kapcsolódó fejlesztéshez.

Bővebben...

Az NFÜ honlapján már elérhető a dokumentáció, és szeptember közepétől benyújtható a "Vonalas létesítmények természet- és tájromboló hatásának mérséklését szolgáló beruházások" című pályázat.

A 2009-2010. évben összesen 0,739 milliárd Ft a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg. Az állatfajok egyedeinek szabad vándorlását akadályozó, azt veszélyeztető, sok esetben pedig lehetetlenné tevő mesterséges hálózatok (közutak, vasút, elektromos vezetékek) súlyos természeti problémát jelentenek. Természet- és tájvédelmi szempontok miatt indokolt a vonalas létesítmények biztonságosabbá tétele, élőhely-elszigetelő hatásának csökkentése és megszüntetése főképp ott, ahol fontos vonulási útvonalakat kereszteznek.

Bővebben...

A pályázat célja a társadalmi kohézió erősítése, a szegénység mérséklése, a hátrányos helyzet újratermelődésének és „átörökítésének” megelőzése.

A konstrukció keretében többek között térség-specifikus, a térségi fejlesztési tervekben megfogalmazott foglalkoztatási és képzési programok támogatására, a térségben élők foglalkoztathatóságának javítására, a nyílt munkaerőpiacra átvezető, szakképzéssel összekapcsolt foglalkoztatás támogatására és a térségben munkalehetőséget teremtő munkáltatók részére foglalkoztatást elősegítő támogatásokra igényelhető európai uniós forrás.

Bővebben...

A konstrukció keretében többek között a legszegényebb családok és kisközösségek helyzetének javítását célzó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz és ellátásokhoz tartozó tevékenységekre, a humánszolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztések közösségi megalapozására, kapcsolatépítésre és érdekképviseletre, valamint tréningek, szakmai műhelyek formájában megvalósuló képességfejlesztésre igényelhető uniós támogatás. A támogatható tevékenységek közé tartozik a partnerség, illetve önálló honlap működtetése, a szociális, közösségfejlesztési és érdek-képviseleti munkát pedig más humánszolgáltatások is kiegészíthetik.

Az egyeztetési időszak 2009. augusztus 4. - 2009. augusztus 12-ig tart. A pályázattal kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat az erre a célra kialakított partnerségi fórumban várják.

A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató akcióterületi beavatkozások révén újuljanak meg a városok központi és alközponti területei, mely során komplex városrehabilitációs eszközök alkalmazásával újul meg a fizikai infrastruktúra, valósul meg funkcióbővítés vagy funkcióerősítés az akcióterület jellegétől függően és a fizikai infrastruktúrához kötődő tartalmi fejlesztés is történik.

Bővebben...

27. oldal / 30

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.