Közszolgáltatást (óvoda, iskola, szociális- és gyermekvédelemi ellátás, egészségügyi szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat) ellátó intézmények fenntartói pályázhatnak 90 százalékos támogatásra, középületeik jogszabályi előírásoknak megfelelő komplex akadálymentesítéséhez.

Bővebben...

Az Önkormányzati Minisztérium a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események szervezésének elősegítése céljából pályázatot hirdet olyan szabadidősport események támogatása, amelyek Magyarországon 2009. április 15. és 2010. április 15. között kerülnek megrendezésre és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:

  • A. kategória: hagyományokkal rendelkező, országos jelentőségű, nagy tömegeket (min. 2000 fő) megmozgató szabadidősport esemény
  • B. kategória: szabadidősport rendezvénysorozat (min. 3 esemény), amelyeken eseményenként legalább 500 fő vesz részt
  • C. kategória: országos kommunikációs jelentőséggel bíró, a mozgás-gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő események (résztvevők száma min. 5000 fő)
  • D. kategória: helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bíró, a mozgás-gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

Bővebben...

A 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet meghatározta az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrása kiegészítésének 2009. évi támogatási rendjét.

Támogatható tevékenységek
A rendelet szerint 2009. évben új EU Önerő Alap támogatási igény nyújtható be: az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító egészségügyi fekvő- és járóbeteg-szakellátási intézmények, kulturális intézmények, vízgazdálkodási (vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, árvízvédelem, ivóvízminőség javítás), környezetvédelmi (települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtása, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, szennyvízelvezetés és -tisztítás) célú, valamint az óvodai nevelési és alapfokú oktatási, szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények, helyi közutak, kerékpárutak és közterületek infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját forrásának kiegészítéséhez.
Az EU Önerő Alap támogatás előirányzata szolgál a korábbi években jóváhagyott EU Önerő Alap támogatások pénzügyi fedezetéül is.

Pályázók köre
Támogatást kizárólag a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek.

Adminisztratív információk
A pályázat 2009. október 1-jéig nyújtható be a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez papír alapon, valamint elektronikus úton.
Az EU Önerő Alap támogatásról az önkormányzati miniszter a pályázatoknak, vagy a hiánypótlás(ok)nak az ÖM-be érkezését követő 60 munkanapon belül – folyamatos elbírálás keretében – dönt. A megítélt EU Önerő Alap támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely a fejlesztés teljes időtartamára vonatkozóan kerül megállapításra.

Támogatást szabályozó rendelet

Forrás: ÖTM

Pályázók köre
A program lehetséges kedvezményezettjei helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint központi költségvetési szervek és intézményeik lehetnek.

Támogatható tevékenységek
A projektek keretében lehetőség nyílik többek között az állami és önkormányzati utak településen belüli átvezető szakaszain, önkormányzati és 4-5 számjegyű utak külterületi szakaszain történő kerékpárutak építésére, fejlesztésére, forgalombiztonsági berendezések, közlekedési táblák beszerzésére, valamint kerékpártárolók kialakítására.

Pénzügyi feltételek
Az elnyerhető támogatás összege az egyes régiók kiírásától függően 30 millió és 300 millió Ft között mozoghat.

Bővebb információ és pályázati dokumentációk

A támogatás célja
Az Előirányzat elsősorban a pályázó önhibán kívüli működési zavarainak elhárítására használható fel.
Különösen indokolt esetekben támogatás nyújtható az Előirányzat terhére kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média rendezvények, projektek (továbbiakban: rendezvények) más forrásból nem finanszírozható eseti résztámogatására

Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be magyarországi
- kisebbségi oktatási, kulturális és tudományos intézmények,
- kisebbségi települési és területi önkormányzatok,
- kisebbségi társadalmi szervezetek (kivéve: biztosító egyesületek, pártok, munkáltatói/munkavállalói érdekképviseleti szervek),
- kisebbségi feladatokat ellátó (helyi) önkormányzatok, intézmények, alapítványok, közalapítványok, polgári jogi társaságok, közhasznú társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, egyházi szervezetek és egyéb nonprofit szervezetek

A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő, bruttó támogatást jelent, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben tehát a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)
A támogatás folyósítására elsősorban utófinanszírozás formájában, a nyertes pályázó által benyújtott és a Miniszterelnöki Hivatal illetékes főosztályai által ellenőrzött és elfogadott elszámolások alapján, kizárólag pénzintézetnél nyitott számlára, banki átutalással kerülhet sor. A pályázatban igényelhető támogatási összeg felső határa nincs korlátozva, ugyanakkor a döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Adminisztratív információk

A pályázat benyújtására az előirányzat kimerüléséig, de legkésőbb 2009. november 1-jéig van lehetőség.

Pályázati felhívás

Április 3-án az ITD Hungary keretében működő Enterprise Europe Network és az INNOSTART egész napos látogatást szervez a szlovéniai Lendava település mellett található biogáz-üzembe. A rendezvény elsősorban olyan cégek, önkormányzatok érdeklődésére számíthat, amelyek érdekeltek magyarországi biogáz üzem létesítésében és működtetésében.
A Lendava település mellett található biogáz üzem a régió egyik legnagyobb létesítménye, amelyet helyi szervezetek és cégek együttműködése hozott létre. A résztvevőknek a biogáz üzem megtekintése mellett lehetősége lesz a létesítés tervezési és kivitelezési részleteinek megismerésére, valamint a tervezőkkel, kivitelezőkkel, beszállítókkal és gyártókkal való személyes konzultációra.
A látogatás elsődleges célja, hogy nemzetközi együttműködések jöjjenek létre magyarországi megvalósulással biomassza és biogáz hasznosítás terén.

Időpont: 2009. április 3. 07.00 – 21.00 óra
Helyszín: Lendava, Szlovénia
Részvételi díj: 10.000 Ft +ÁFA

Részletes program
Bővebben
Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
1. Települési önkormányzatok (321) egyénileg
2. Települési önkormányzatok társulásai (322, 366, 951) (a hatályos 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szereplő korlátozásokkal)

A pályázat célja
Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek. A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését.

Rendelkezésre álló forrás
A projektek előkészítésére rendelkezésre álló tervezett támogatási keretösszeg az útmutató megjelenésekor 37,5 milliárd forint. Konstrukció szinten az összeg nem kerül meghatározásra.
A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 85,5 milliárd forint áll rendelkezésre a 2009-2010. időszakban. A megvalósításra rendelkezésre álló források nagyságáról, illetve a lekötések mértékéről az Irányító Hatóság havi rendszerességgel közleményt tesz közzé a NFÜ honlapján.

Támogatható tevékenységek
1. megelőzés
2. szelektív gyűjtés
3. szerves hulladék lerakótól történő eltérítése
4. Lerakással történő ártalmatlanítás

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke maximum 70%. A támogatás összege min. 100 millió Ft – max. 35 000 millió Ft.

Adminisztratív információk
A pályázat lebonyolítása kétfordulós eljárással történik. Első fordulóban a pályázatok elbírálása szakaszosan történik úgy, hogy az értékelések kezdő dátumai az adott napig beérkezett pályázatok esetén az alábbi időpontok (Postai úton benyújtott pályázatok esetén a postai bélyegző dátuma jelenti a pályázat benyújtásának napját!).
• 2009. április 1.
• 2009. június 2.
• 2009. augusztus 3.
• 2009. október 1.
• 2009. december 1.
A második fordulós pályázatok benyújtása folyamatos.

Pályázati felhívás

Pályázók köre
• Helyi önkormányzatok
• Önkormányzati társulások
• Központi költségvetési szervek és intézményeik
Pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázat célja
A konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon.
A távlati cél a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakossága körében, a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés forgalmának a növelése.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendekezésre álló keretösszeg 11 927 millió forint.

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke a megvalósítás helyétől függően legfeljebb 80-95% lehet, a támogatás összege minimum 30 millió, maximum 300 millió forint lehet.

Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtása várhatóan 2009. május 29. és 2009. október 30. között lesz lehetséges, két szakaszban. A pályázat-tervezetek 2009. március 2-ig véleményezhetők az NFÜ honlapján.

Bővebben

Forrás: NFÜ

A támogatás keretében a helyi önkormányzatoknál és a többcélú kistérségi társulásoknál megszűnő álláshelyek után járó fementési idő bérének felét, a végkielégítés egészét átvállalja az állam.

A támogatásra a pályázatok három ütemben nyújthatók be. Az elsőnek 2009. április 10., a másodiknak július 10., míg a harmadiknak szeptember 28. a beadási határideje. A pályázatot a Magyar Államkincstár területi szervéhez kell benyújtani, az elbírálást az önkormányzati miniszter által létrehozott bizottság végzi.

A pályázat keretében a tényleges létszámcsökkentés alapján megszűnt álláshelyeket betöltők - jogszabály szerinti - járandóságára lehet fedezethez jutni. A felmentési időre járó bér felét, a végkielégítés egészét vállalja át az állam.

A támogatás a megszüntetett főfoglalkozású közszolgálati, közalkalmazotti álláshelyek után jár, de igényelhető támogatás azon megszüntetett álláshelyek után is, amelyeket munkaviszony alapján töltöttek be. A megszüntetett álláshelynek egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie.

Pályázni lehet a múlt év szeptember 30. után megszüntetett álláshelyek terheinek a támogatására is, amennyiben múlt év utolsó napjáig kifizették az utánuk járó felmentési időre a bért, és a végkielégítést. Szintén támogathatók a körjegyzőség létrehozásával megszűnő álláshelyek, illetve a több körjegyzőség összevonásával megszűnő státuszok.

Bővebben

Forrás: ÖTM

A beérkezett kérelmekről az önkormányzati miniszter három ütemben dönt:
- 2009. május 20.
- 2009. szeptember 15.
- 2009. november 27.

A támogatás kizárólag működési kiadásokhoz igényelhető, az „önhiki” támogatással el nem ismert, az önkormányzatok kötelező feladataival összefüggő kiadásokhoz. Az igényelhető támogatás összege – a rendkívüli és előre nem tervezhető esetek kivételével – nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú éven belüli hitelek összegének „önhiki” támogatással csökkentett összegét. A támogatás megítélésénél kiemelten figyelembevételre kerül a működési célra igénybevett hitel nagysága.

Bővebben

Forrás: ÖTM

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Önkormányzati Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, a Magyar Turizmus Zrt-vel, a Megyei Jogú Városok szövetségével, valamint a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségével együttműködésben hirdette meg a pályázatot. Az elismerést olyan városok önkormányzatai kaphatják meg, melyek a kulturális, művészeti életüket kiemelkedően fejlesztik, támogatják, kulturális értékeiket példaértékűen mutatják be. Szombathely elsősorban gazdag és sokszínű rendezvénykínálatával, az új színház létrehozásával és az évszázadokon átívelő épített örökség megőrzése, bemutatása, hasznosítása érdekében kifejtett tevékenységével, illetve e munka folytatásának terveivel vált méltóvá a cím viselésére. A második csoport győztese Balatonfüred lett, ahol az elmúlt néhány esztendőben rendkívül erőteljes és eredményes fejlesztő munkával a Balaton-parton új városközpontot alakítottak ki, amelynek további fejlesztésére reális és konkrét programmal készülnek. Az OKM az önkormányzatok részére 1-1 millió forint jutalmat ad.

Bővebben

Forrás: okm.gov.hu

A majd 995 millió forintos beruházás 90 százalékát a Regionális Fejlesztési Terv városrehabilitációs pályázatán elnyert támogatásból fedezték. A projekt során megszépült a történelmi városközpont, a Református Nagytemplom és az Idősek Otthona, valamint a Kossuth tér. A projekt megvalósítása során az egyház és az önkormányzat szorosan együttműködött. A városközpont felújítása amellett, hogy új munkahelyeket teremtett, hozzájárult az idegenforgalom növekedéséhez is.

Bővebben

 

Az Önkormányzati Minisztérium honlapján megtalálható a pályázat eredménye. Összesen 168 pályázat érkezett be, melyből 128 nyertes került ki. A rendelkezésre álló keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg:

1. bölcsődei fejlesztés - összesen 90 millió forint támogatás 9 pályázónak

2. óvoda fejlesztés - összesen 1 milliárd 23 millió forint támogatás 80 pályázónak

3. iskola fejlesztés - összesen 487 millió forint támogatás 39 pályázónak

A támogatott pályázatok listája

Pályázók köre
- 5000 fő alatti településeken megjelenő 2000 példányszám alatti sajtóorgánumban közzétett írásokkal az újságírók, illetve szerkesztőségek pályázhatnak.
- 5000 fő alatti településeken, illetve kistérségekben működő helyi televízió- és rádiócsatornák által közzétett híradásokkal pályázhatnak az újságírók vagy a szerkesztőségek.

A pályázat háttere
A Magyar Public Relations Szövetség által az év elején meghirdetett pályázathoz kapcsolódva az Egészséges Településekért Alapítvány kiegészítő pályázatot hirdet.

Az alapítvány célja
Az Egészséges Településekért Alapítvány 2005-ben alakult civil szervezet célja, hogy támogassa olyan közösségek kialakulását és működését, amelyek odafigyelnek tagjaik testi-lelki egészégségére, hogy elősegítse a kisközösségekben élő emberek életminőségének, egészségének javulását. Az Egészséges Településekért Alapítvány célja, hogy pályázatai útján is segítsen a kistelepüléseken a helyi forrásteremtés eszközeinek megtalálásában és felhasználásában, valamint a közösségépítésben való partneri együttműködésük kialakításában.

A pályázat célja
A pályázat célja a lokális kezdeményezésekben a helyi vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról (CSR) szóló értékes híradások ösztönzése, a CSR médiajelenlétének, a példamutatóan felelős vállalati magatartás és üzleti gyakorlatok sajtóvisszhangjának erősítése, és a pozitív példák bemutatása mind a sajtó képviselői, mind a nagyközönség és a vállalkozások számára.

A pályázat témája
Jelen pályázat keretében 2 kategóriában várunk pályamunkákat: 1. Írott sajtó; 2. Elektronikus média. A pályázatra beadott publikációknak be kell mutatnia a helyi civil kezdeményezést, valamint az azt támogató együttműködő partnerek (helyi cégek, vállalkozók) hozzájárulását, vagy kapcsolódását a programhoz.

Pályázati követelmények
A pályázatra benyújtott anyagok maximális terjedelme: két gépelt A/4-es oldal, amelyben az alábbi két kérdésre kell választ adni:
1. Mutassa be együttműködését települési/kistérségi civil szervezetekkel és azok együttműködő/ támogató üzleti partnereivel az elmúlt 18 hónapban.
2. Mutassa be, hogy mit tervez közzétenni a fenti témában a következő egy évben, miért tartja fontosnak a CSR-t?

Díjak
Újságíró vagy szerkesztőségi díj: 70 000 Ft

Nevezési határidő
A pályázatokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük elküldeni (CD-n vagy DVD-n a 1055 Budapest, Szalay u. 4. postacímre várjuk) 2008. december 15-ig.
A beérkezett pályázatokat az Előzsűri, majd ezt követően a bíráló bizottság legkésőbb 2009. január 31-ig bírálja el.
Eredményhirdetés: 2009. február elején.

Pályázati felhívás

24. oldal / 25

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.