Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. július 31-én hirdette meg a Svájci Hozzájárulásból támogatott „Alapinfrastruktúra javítása, helyreállítása, modernizációja, környezetfejlesztés” témájú pályázati felhívást. A projekttervezetek benyújtására 2008. szeptember 30-ig volt lehetőség.

A prioritási terület keretében települési vízellátási infrastruktúra fejlesztésére, hulladékgazdálkodásra, környezeti monitoring rendszer korszerűsítésére, környezeti mérőfelszerelés beszerzésére lehetett pályázni. A rendelkezésre álló forrás 30 millió svájci frank, azaz 5,5 milliárd forint.

A komponens célja a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének biztosítása, a további környezeti káresemények megelőzése.

A pályázat külön kerül meghirdetésre az LHH és a nem LHH kistérségekben.

A pályázati kiírások tervezete elérhető a partnerségi fórumokban.

Partnerségi fórum - LHH

Partnerségi fórum - nem LHH

A hamarosan megjelenő pályázat célja a 2000 LE alatti települések települési környezetének fejlesztése a korszerű szennyvízkezelési módszerek elterjesztésével, ezáltal a természeti környezetet terhelő szennyezések csökkentése.

A konstrukció további célja, hogy a fejlesztések révén korszerű, környezetvédelmi-, valamint gazdaságossági szempontból is indokolható műszaki megoldások és kapacitások valósuljanak meg, és hogy a tervezett létesítmények folyamatos szakszerű üzemeltetésének, illetve fenntartásának feltételei hosszútávon biztosítottak legyenek.

A pályázati kiírás tervezetei elérhetőek itt:

A pályázati program célja a helyi önkormányzatok feladatkörébe tartozó, állami és önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztések támogatása. Az önkormányzatok, társulások, az alábbi fejlesztési célok és alcélok megvalósításához igényelhetnek támogatást:

- épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztések:

 • tájsebek és természeti értékeket károsító jelenségek kiküszöbölése és megszüntetése;
 • pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások okozta állami és önkormányzati tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítása;

- a helyi önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását eredményező fejlesztések, kivéve a TEUT keretében támogatható tevékenységeket

A Tanács az e jogcímre beadott pályázatok közül elsősorban az alábbi tevékenységeket kívánja támogatni:

 • óvodai eszközbeszerzés; óvodai infrastrukturális beruházás/felújítás; óvodai eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás/felújítás.
 • általános iskolai eszközbeszerzés; általános iskolai infrastrukturális beruházás/felújítás; általános iskolai eszközbeszerzés és infrastrukturális beruházás/felújítás.

Bővebben...

A konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon.
A távlati cél a kerékpározás, mint környezet-barát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakossága körében, a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés forgalmának a növelése. 

Bővebben...

Az 1991-ben megfogalmazott ENSZ Idős Emberekkel Foglalkozó Alapelvek szerint olyan időspolitikára van szükség, amely az egész élet során biztosítja a függetlenséget, a részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a méltóságot. Ezen elvek mentén országos szintű időspolitika határozza meg az idősek generációs hátrányainak leküzdését, teljes társadalmi tagságuk megteremtését és megőrzését. Helyi szinten az önkormányzatok tehetnek a legtöbbet az idős lakosság társadalmi aktivitásának, fizikai és intellektuális kapcsolódási lehetőségeiknek megőrzéséért. Az Idősbarát Önkormányzat Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek a szociális gondoskodás körébe tartozó kötelező alapfeladataikon túl:
 • aktív tevékenységükkel - különösen a pályázati lehetőségek kihasználásával - elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik megszervezéséhez,
 • példamutató együttműködést alakítanak ki a kistérségük helyi önkormányzataival, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokkal, illetve a civil szervezetekkel és a lakosság önkéntes segítőivel az időskorúak életvitelének javítása érdekében,
 • a helyi közéletbe, illetve annak alakításába széleskörűen bevonják az időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket,
 • az előző pontokban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát politika azon rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes működést.

Bővebben...

Közszolgáltatást (óvoda, iskola, szociális- és gyermekvédelemi ellátás, egészségügyi szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat) ellátó intézmények fenntartói pályázhatnak 90 százalékos támogatásra, középületeik jogszabályi előírásoknak megfelelő komplex akadálymentesítéséhez.

Bővebben...

Az Önkormányzati Minisztérium a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események szervezésének elősegítése céljából pályázatot hirdet olyan szabadidősport események támogatása, amelyek Magyarországon 2009. április 15. és 2010. április 15. között kerülnek megrendezésre és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:

 • A. kategória: hagyományokkal rendelkező, országos jelentőségű, nagy tömegeket (min. 2000 fő) megmozgató szabadidősport esemény
 • B. kategória: szabadidősport rendezvénysorozat (min. 3 esemény), amelyeken eseményenként legalább 500 fő vesz részt
 • C. kategória: országos kommunikációs jelentőséggel bíró, a mozgás-gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő események (résztvevők száma min. 5000 fő)
 • D. kategória: helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bíró, a mozgás-gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

Bővebben...

A 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet meghatározta az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrása kiegészítésének 2009. évi támogatási rendjét.

Támogatható tevékenységek
A rendelet szerint 2009. évben új EU Önerő Alap támogatási igény nyújtható be: az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító egészségügyi fekvő- és járóbeteg-szakellátási intézmények, kulturális intézmények, vízgazdálkodási (vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, árvízvédelem, ivóvízminőség javítás), környezetvédelmi (települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtása, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, szennyvízelvezetés és -tisztítás) célú, valamint az óvodai nevelési és alapfokú oktatási, szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények, helyi közutak, kerékpárutak és közterületek infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját forrásának kiegészítéséhez.
Az EU Önerő Alap támogatás előirányzata szolgál a korábbi években jóváhagyott EU Önerő Alap támogatások pénzügyi fedezetéül is.

Pályázók köre
Támogatást kizárólag a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek.

Adminisztratív információk
A pályázat 2009. október 1-jéig nyújtható be a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez papír alapon, valamint elektronikus úton.
Az EU Önerő Alap támogatásról az önkormányzati miniszter a pályázatoknak, vagy a hiánypótlás(ok)nak az ÖM-be érkezését követő 60 munkanapon belül – folyamatos elbírálás keretében – dönt. A megítélt EU Önerő Alap támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely a fejlesztés teljes időtartamára vonatkozóan kerül megállapításra.

Támogatást szabályozó rendelet

Forrás: ÖTM

Pályázók köre
A program lehetséges kedvezményezettjei helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint központi költségvetési szervek és intézményeik lehetnek.

Támogatható tevékenységek
A projektek keretében lehetőség nyílik többek között az állami és önkormányzati utak településen belüli átvezető szakaszain, önkormányzati és 4-5 számjegyű utak külterületi szakaszain történő kerékpárutak építésére, fejlesztésére, forgalombiztonsági berendezések, közlekedési táblák beszerzésére, valamint kerékpártárolók kialakítására.

Pénzügyi feltételek
Az elnyerhető támogatás összege az egyes régiók kiírásától függően 30 millió és 300 millió Ft között mozoghat.

Bővebb információ és pályázati dokumentációk

A támogatás célja
Az Előirányzat elsősorban a pályázó önhibán kívüli működési zavarainak elhárítására használható fel.
Különösen indokolt esetekben támogatás nyújtható az Előirányzat terhére kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média rendezvények, projektek (továbbiakban: rendezvények) más forrásból nem finanszírozható eseti résztámogatására

Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be magyarországi
- kisebbségi oktatási, kulturális és tudományos intézmények,
- kisebbségi települési és területi önkormányzatok,
- kisebbségi társadalmi szervezetek (kivéve: biztosító egyesületek, pártok, munkáltatói/munkavállalói érdekképviseleti szervek),
- kisebbségi feladatokat ellátó (helyi) önkormányzatok, intézmények, alapítványok, közalapítványok, polgári jogi társaságok, közhasznú társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, egyházi szervezetek és egyéb nonprofit szervezetek

A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő, bruttó támogatást jelent, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben tehát a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)
A támogatás folyósítására elsősorban utófinanszírozás formájában, a nyertes pályázó által benyújtott és a Miniszterelnöki Hivatal illetékes főosztályai által ellenőrzött és elfogadott elszámolások alapján, kizárólag pénzintézetnél nyitott számlára, banki átutalással kerülhet sor. A pályázatban igényelhető támogatási összeg felső határa nincs korlátozva, ugyanakkor a döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Adminisztratív információk

A pályázat benyújtására az előirányzat kimerüléséig, de legkésőbb 2009. november 1-jéig van lehetőség.

Pályázati felhívás

Április 3-án az ITD Hungary keretében működő Enterprise Europe Network és az INNOSTART egész napos látogatást szervez a szlovéniai Lendava település mellett található biogáz-üzembe. A rendezvény elsősorban olyan cégek, önkormányzatok érdeklődésére számíthat, amelyek érdekeltek magyarországi biogáz üzem létesítésében és működtetésében.
A Lendava település mellett található biogáz üzem a régió egyik legnagyobb létesítménye, amelyet helyi szervezetek és cégek együttműködése hozott létre. A résztvevőknek a biogáz üzem megtekintése mellett lehetősége lesz a létesítés tervezési és kivitelezési részleteinek megismerésére, valamint a tervezőkkel, kivitelezőkkel, beszállítókkal és gyártókkal való személyes konzultációra.
A látogatás elsődleges célja, hogy nemzetközi együttműködések jöjjenek létre magyarországi megvalósulással biomassza és biogáz hasznosítás terén.

Időpont: 2009. április 3. 07.00 – 21.00 óra
Helyszín: Lendava, Szlovénia
Részvételi díj: 10.000 Ft +ÁFA

Részletes program
Bővebben
Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
1. Települési önkormányzatok (321) egyénileg
2. Települési önkormányzatok társulásai (322, 366, 951) (a hatályos 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szereplő korlátozásokkal)

A pályázat célja
Összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival, a lakosság egészségvédelme érdekében törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási módszerek. A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések elérését.

Rendelkezésre álló forrás
A projektek előkészítésére rendelkezésre álló tervezett támogatási keretösszeg az útmutató megjelenésekor 37,5 milliárd forint. Konstrukció szinten az összeg nem kerül meghatározásra.
A konstrukció keretében a projektek megvalósítására 85,5 milliárd forint áll rendelkezésre a 2009-2010. időszakban. A megvalósításra rendelkezésre álló források nagyságáról, illetve a lekötések mértékéről az Irányító Hatóság havi rendszerességgel közleményt tesz közzé a NFÜ honlapján.

Támogatható tevékenységek
1. megelőzés
2. szelektív gyűjtés
3. szerves hulladék lerakótól történő eltérítése
4. Lerakással történő ártalmatlanítás

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke maximum 70%. A támogatás összege min. 100 millió Ft – max. 35 000 millió Ft.

Adminisztratív információk
A pályázat lebonyolítása kétfordulós eljárással történik. Első fordulóban a pályázatok elbírálása szakaszosan történik úgy, hogy az értékelések kezdő dátumai az adott napig beérkezett pályázatok esetén az alábbi időpontok (Postai úton benyújtott pályázatok esetén a postai bélyegző dátuma jelenti a pályázat benyújtásának napját!).
• 2009. április 1.
• 2009. június 2.
• 2009. augusztus 3.
• 2009. október 1.
• 2009. december 1.
A második fordulós pályázatok benyújtása folyamatos.

Pályázati felhívás

Pályázók köre
• Helyi önkormányzatok
• Önkormányzati társulások
• Központi költségvetési szervek és intézményeik
Pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A pályázat célja
A konstrukció célja a régióban helyi és helyközi hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpárforgalmi létesítmények építése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a már meglévő elemek hálózatba szervezése környezetileg fenntartható módon.
A távlati cél a kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód terjedésének ösztönzése a lakossága körében, a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés forgalmának a növelése.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendekezésre álló keretösszeg 11 927 millió forint.

Pénzügyi feltételek
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke a megvalósítás helyétől függően legfeljebb 80-95% lehet, a támogatás összege minimum 30 millió, maximum 300 millió forint lehet.

Adminisztratív információk

A pályázatok benyújtása várhatóan 2009. május 29. és 2009. október 30. között lesz lehetséges, két szakaszban. A pályázat-tervezetek 2009. március 2-ig véleményezhetők az NFÜ honlapján.

Bővebben

Forrás: NFÜ

22. oldal / 23

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.