paragraph

A 2020. december 02-án megjelent Magyar Közlöny 2020. évi 267. számában , illetve a 2020. december 03-án megjelent 2020. évi 268. számában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet az alábbiakban módosult a veszélyhelyzet miatt. 

Magyar Közlöny 2020. évi 267. szám:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés k) pontjától eltérően a standard és az egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén a támogatási kérelem a felhívás közzétételét követő tizenötödik nap előtt nem nyújtható be, illetve a felhívást ötnapos határidő biztosításával bocsátja társadalmi egyeztetésre.

Nem alkalmazható a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 52. § (4) bekezdése.

Az irányító hatóság dönthet a döntés-előkészítő bizottság összehívásáról, ha a szakpolitikai felelős nem az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszter által vezetett minisztériumban került kijelölésre.

Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdése szerinti szerződéskötési határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb százhúsz napra meghosszabbítja. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdése alkalmazásának hiányában, ha a támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettől vagy harmadik féltől függő feltételek teljesítése szükséges, a szerződéskötési határidő a feltételek teljesítésére megállapított határidő utolsó napján kezdődik, illetve a meghatározott határidők kedvezményezett általi elmulasztásához fűződő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását mellőzni kell akkor, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a mulasztást a veszélyhelyzet okozta akadályoztatás eredményezte, feltéve, hogy a kedvezményezett a mulasztását az akadályoztatás megszűnését követő észszerű időn belül pótolja.

Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napját, a mérföldköveinek időpontját, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határidejét az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb három hónappal elhalasztja, illetve meghosszabbítja.

A projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan hat hónapot meg nem haladóan késik, illetve ha a kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek elérése a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest hat hónapot meg nem haladóan késik, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése esetén nem kell a támogatási szerződést módosítani.

Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdésében meghatározott, a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb 15 hónapra meghosszabbítja.

Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított határidőt az irányító hatóság a kérelemben megjelölt időtartammal, de legfeljebb 15 hónapra meghosszabbítja.

A tisztázó kérdés megválaszolására legfeljebb hétnapos határidő tűzhető ki.

A kizárólag nemzeti hatáskörben megalkotott, elszámolhatóságra vonatkozó előírásokat az irányító hatóságnak a veszélyhelyzet elleni védekezéssel összefüggő jogszabályokkal és a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekkel összhangban kell alkalmaznia.

Az irányító hatóság – ha kockázatelemzés mást nem indokol – a projekt záró kifizetési igénylését jóváhagyhatja akkor is, ha a projekt záró kifizetési igénylésének jóváhagyását megelőzően elvégzendő helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor.

Az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére a fenntartási kötelezettség időtartamát legfeljebb a veszélyhelyzet időtartamának megfelelő időtartammal meghosszabbítja.

Az irányító hatóság és a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett közötti kapcsolattartási lehetőségek közül kizárólag az elektronikus út alkalmazható azzal, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) származó források esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 57/L. § (4) és (5) bekezdését alkalmazni kell.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylő vagy kedvezményezett papíralapú okirat benyújtására vagy bemutatására köteles, akkor arról elektronikus úton küld másolatot azzal, hogy gondoskodik a papíralapú okirat megőrzéséről.

Az irányító hatóság – EMVA-ból származó forrás esetén a kifizető ügynökség – követelések adók módjára történő behajtását nem kezdeményezheti, és a biztosítékot nem érvényesítheti.

Ahol a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a felhívás vagy a támogatási szerződés hatósági engedély benyújtását írja elő, az engedély benyújtására irányuló kötelezettség az annak megadására irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumok benyújtásával is teljesíthető, illetve ebben az esetben a hatósági engedély pótlólagos benyújtásáról – annak véglegessé válását követően haladéktalanul – gondoskodni kell.

az elszámolható költségek valódiságának igazolása, valamint a szakmai beszámoló alátámasztása céljából a számlát vagy azzal egyenértékű bizonylatot, a kifizetés bizonylatát, valamint a szerződést vagy szerződés hiányában a visszaigazolt írásos megrendelőt szükséges benyújtani a kifizetési igénylésben, illetve az irányító hatóság, EMVA esetén a kifizető ügynökség a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat szerinti – az (1) bekezdésben nem szereplő – alátámasztó dokumentumok meglétét és tartalmát ellenőrizheti.

Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2): A 21. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatálya.

21. §:  A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja, illetve ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

Ezt a rendeletet a hatálybalépését megelőzően:

  • keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
  • megkezdett és hatálybalépése napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny 2020. évi 268. szám:

 

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2a) bekezdésében a „szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet)” szövegrész helyébe a „szerinti és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet)” szöveg lép.

Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet:

  • 116. § (2a) bekezdése,
  • 5. melléklet 3.4.7. pontja.

Nem lép hatályba a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 293/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 7. § b) és f) pontja.

Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • (2) A 4. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
  • (3) A 3. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

Forrás: magyarkozlony.hu

 

Pályázat keresés

Facebook közösségünk

Pályázati Hírek TV


IOS és Android alkalmazás

palyazatihirek mobilapp honlap 300x500

ANDROID: TÖLTSE LE ITT!

IOS (iPHONE, iPAD): TÖLTSE LE ITT!

Egyedülálló funkciók, azonnali értesítések

szechenyi 2020 logo allo 260x260

Partnereink

.  

topcegalapitas hu logo

 

 

  Cegkivonatmost logo  

1

 

Add a Startlaphoz 

.